No title

menu

 

f4_o_1.gif

ปรัชญาและปณิธาน

f4_o_1.gif

ข่าวสารอัพเดท

f4_o_2.gif

บริการของหน่วยงาน

f4_o_2.gif

คู่มือการติดต่องาน

f4_o_2.gif
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคคล
f4_o_2.gif
กฏข้อบังคับมหาวิทยาลัย
f4_o_2.gif
วาระการดำรงตำแหน่ง
f4_o_2.gif
วันหยุดประจำปี
f4_o_2.gif

สาระน่ารู้

f4_o_2.gif

ข้อเสนอแนะ

  

 

 

 


 

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับบุคคล (หน่วยงานกลาง)

1.

แบบฟอร์ม ใบลา

ไฟล์ .pdf

2.

แบบฟอร์ม ใบลาออก

ไฟล์ .pdf

3.

แบบฟอร์ม ขอโอนย้ายสังกัด

ไฟล์ .pdf
4.
แบบฟอร์ม ขออัตรากำลัง ไฟล์ .pdf
5.
แบบฟอร์ม คำร้อง ไฟล์ .pdf
6.
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเข้าฝึกอบรม / สัมมนา / ดูงาน ไฟล์ .pdf
7.
แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานการอบรม / สัมมนา / ดูงาน ไฟล์ .pdf
8.
แบบฟอร์ม ติดตามการนำความรู้ไปใช้หลังจากอบรม / สัมมนา / ดูงาน ไฟล์ .pdf

 

แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับบุคคล (มหาวิทยาลัย)

1.
แบบฟอร์ม คำร้อง ไฟล์ .pdf

2.

แบบฟอร์ม ใบลา ไฟล์ .pdf

3.

แบบฟอร์ม ใบลาออก ไฟล์ .pdf
4.
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเข้าฝึกอบรม / สัมมนา / ดูงาน ไฟล์ .pdf
5.
แบบฟอร์ม ขอส่งรายงานการอบรม / สัมมนา / ดูงาน ไฟล์ .pdf
6.
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ ไฟล์ .pdf