แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม (คูณ 4)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาปรับพื้นฐาน 21000001 ทฤษฎีช่างกลทั่วไป 2 0 2 21051003 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 0 2
(28 หน่วยกิต) 21000002 งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2 21051004 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 0 3 1
  21000004 เขียนแบบเทคนิค 1 1 2 2 21051010 ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 2 0 2
  21000201 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น 1 0 1 21051011 ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 0 3 1
  21000202 ปฏิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น 0 3 1          
  21000203 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 0 1          
  21000204 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 0 3 1          
  21051001 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2 0 2          
  21051002 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 0 3 1          
  21051005 ทฤษฎีเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 0 2          
  21051006 ปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 0 3 1          
  21051007 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 0 3 1          
  21051008 ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 2 0 2          
  21051009 ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 0 3 1          
  20002001 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 2 2          
    รวม 12 28 22   รวม 16 24 6

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 ปิดภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาปรับพื้นฐาน 21051012 ทฤษฎีวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2 0 2   วิชาชีพพื้นฐาน (3 หน่วยกิต)      
(9 หน่วยกิต) 21051013 ปฏิบัติวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 0 3 1 31051008 ดิจิตอลเทคนิค 2 3 3
  21051014 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 2 0 2          
  21051015 ปฏิบัติวงจรดิจิตอล 0 3 1          
  21051016 ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ 2 0 2          
  21051017 ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ 0 3 1          
วิชาพื้นฐาน 30001101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 1 2 2   วิชาชีพเฉพาะ (6 หน่วยกิต)      
(9 หน่วยกิต) 30001211 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 1 2 2 31052002 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 2 3 3
  30001406 วิทยาศาสตร์ 6 2 2 3 31052004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 3 3
  30001502 คณิตศาสตร์ 2 2 0 2          
วิชาชีพพื้นฐาน 31051001 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 2 0 2   วิชาชีพเลือก (2 หน่วยกิต)      
(8 หน่วยกิต) 30051003 เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 3 31000122 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3 2
  31051005 ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 0 3          
วิชาชีพเฉพาะ 31053001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3          
(3 หน่วยกิต)                    
                     
    รวม 22 18 29   รวม 14 24 11

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 3 ปิดภาคเรียนที่ 3 เดือนตุลาคม (คูณ 4)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาพื้นฐาน 30001212 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2 1 2 2   วิชาชีพเฉพาะ (3 หน่วยกิต)      
(6 หน่วยกิต) 30001303 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 2 0 2 31052008 ระบบโทรทัศน์ 2 3 3
  30001506 คณิตศาสตร์ 6 2 0 2          
วิชาชีพพื้นฐาน 31051002 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 2 0 2   วิชาชีพเสรี (3 หน่วยกิต)      
(9 หน่วยกิต) 31051003 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า 0 4 2 31052306 เทคนิคระบบโทรศัพท์ 2 3 3
  31051006 ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 0 3          
  31051007 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 0 4 2          
วิชาชีพเฉพาะ 31052003 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 0 2          
(4 หน่วยกิต) 31062006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 2          
วิชาชีพเลือก 31052201 ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 2 3 3          
(6 หน่วยกิต) 31052402 ระบบภาพ 2 3 3          
                     
วิชาเลือกเสรี 30001702 การบริหารคุณภาพ ISO 9000 1 2 2          
(2 หน่วยกิต)                    
                     
      18 21 27   รวม 16 24 6

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
               
     
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 4 ปิดภาคเรียนที่ 4 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาพื้นฐาน 30001601 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 0 3          
(6 หน่วยกิต) 30001602 จิตวิทยาการทำงาน 3 0 3          
                     
วิชาชีพเฉพาะ 31052001 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2 3 3          
(8 หน่วยกิต) 31052005 ออปแอมป์และการใช้งาน 2 3 3          
  31052007 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 1 3 2          
                     
วิชาชีพเลือก 31052206 การสื่อสารข้อมูล 2 3 3          
(9 หน่วยกิต) 31052301 ระบบสื่อสารแอนะลอก 2 3 3          
  31052302 ระบบสื่อสารดิจิตอล 2 3 3          
                     
วิชาเลือกเสรี 31053002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 0 3          
(5 หน่วยกิต) 31001051 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 0 2          
                     
ฝึกงาน/โครงงาน           31052902 โครงงาน/ฝึกงาน * * 4
(4 หน่วยกิต)                    
    รวม 22 18 28   รวม 0 0 4