แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1 ปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม (คูณ 4)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาปรับ 21000004 เขียนแบบเทคนิค 1 1 2 2 21000001 ทฤษฎีช่างกลทั่วไป 2 0 2
พื้นฐาน 21000006 วัสดุช่าง 2 0 2 21000002 งานฝึกฝีมือ 1 0 6 2
(22 หน่วยกิต) 21000008 งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1 3 2          
  21000010 งานไฟฟ้าทั่วไป 1 3 2          
  21000011 งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 1 3 2          
  21010006 เครื่องยนต์ 1 2 0 2          
  21011002 ปฏิบัติเครื่องยนต์ 1 0 6 2          
  21011003 ไฟฟ้ารถยนต์ 1 2 0 2          
  21011004 ปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์ 1 0 6 2          
วิชาพื้นฐาน 30001101 ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 1 2 2 30001303 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 2 0 2
(4 หน่วยกิต) 30001211 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 1 2 2          
                     
                     
                     
    รวม 12 27 22   รวม 16 24 6

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 ปิดภาคเรียนที่ 2 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาปรับ 21000005 เขียนแบบเทคนิค 2 1 2 2   วิชาชีพเฉพาะ (7 หน่วยกิต)      
พื้นฐาน 21011005 ส่งกำลังรถยนต์ 2 0 2 31012004 งานซ่อมเครื่องยนต์ 0 6 2
(10 หน่วยกิต) 21011006 ปฏิบัติส่งกำลังรถยนต์ 0 6 2 31012006 ส่งกำลังและเครื่องล่างยานยนต์ 0 6 2
  21011007 เครื่องล่างรถยนต์ 2 0 2 31012007 งานส่งกำลังและเครื่องล่างยานยนต์ 3 0 3
  21011008 ปฏิบัติเครื่องล่างรถยนต์ 0 6 2          
วิชาพื้นฐาน 30001212 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2 1 2 2   วิชาชีพเลือก (2 หน่วยกิต)      
(7 หน่วยกิต) 30001405 วิทยาศาสตร์ 5 2 2 3 31012108 งานเกียร์อัตโนมัติ 1 3 2
  30001502 คณิตศาสตร์ 2 2 0 2          
วิชาชีพพื้นฐาน 31000101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 0 3          
(3 หน่วยกิต)                    
วิชาชีพเฉพาะ 31012001 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2 0 2          
(2 หน่วยกิต)                    
วิชาเลือกเสรี 30001702 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9000 1 2 2          
(2 หน่วยกิต) 31012201 ระบบการผลิต 2 0 2          
    รวม 16 20 24   รวม 8 30 9

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 3 ปิดภาคเรียนที่ 3 เดือนตุลาคม (คูณ 4)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาพื้นฐาน 30001505 คณิตศาสตร์ 5 2 0 2          
(5 หน่วยกิต) 30001602 จิตวิทยาการทำงาน 3 0 3          
วิชาชีพพื้นฐาน 31000109 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 0 3          
(7 หน่วยกิต) 31000114 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 0 3          
  31000121 คอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1 2 2          
วิชาชีพเฉพาะ 31012008 ไฟฟ้ายานยนต์ 2 0 2 31012005 งานทดลองเครื่องกล 1 3 2
(6 หน่วยกิต) 31012009 งานไฟฟ้ายานยนต์ 0 6 2          
วิชาชีพเลือก 31012103 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด 0 6 2 31012102 งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 0 6 2
(8 หน่วยกิต) 31012109 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 1 3 2          
  31012214 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา 2 0 2          
วิชาเลือกเสรี 31012101 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2 0 2          
(5 หน่วยกิต) 31013002 วิศวกรรมดีเซล 3 0 3          
                     
                     
    รวม 22 17 28   รวม 4 36 4

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ซ.วิภาวดี 32 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หมวดวิชาหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 4 ปิดภาคเรียนที่ 4 ภาคฤดูร้อน (คูณ 2)
รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต รหัส รายวิชา คาบ/สัปดาห์ หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ
วิชาชีพพื้นฐาน 31000103 กลศาสตร์ของไหล 3 0 3          
(6 หน่วยกิต) 31000107 นิวแมติกส์และไฮดรอกลิกส์ ก 2 3 3          
                     
วิชาชีพเฉพาะ 31012002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3 0 3          
(8 หน่วยกิต) 31012003 วิศวกรรมยานยนต์ 3 0 3          
  31012010 การแก้ปัญหางานช่างยนต์ 0 6 2          
วิชาชีพเลือก 31012104 งานปรับอากาศยานยนต์ 0 6 2          
(4 หน่วยกิต) 31012110 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 1 3 2          
                     
วิชาเลือกเสรี 30001701 การเพิ่มผลผลิต 2 2 3          
(5 หน่วยกิต) 31012111 เครื่องจักรพลังน้ำและไอน้ำ 2 0 2          
ฝึกงาน/โครงงาน           31012901 ฝึกงาน * * 4
(4 หน่วยกิต)                    
                     
    รวม 16 20 23   รวม 0 0 4