แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2513-8582

โครงสร้างหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ
(30 หน่วยกิต)
2000-1101
2000-1201
2000-1401
2000-1501
2000-1602
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
2
2
2
2
1
40
40
60
40
20
2000-1102
2000-1202
2000-1301
2000-1402
2000-1502
2000-1601
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิถีธรรม วิถีไทย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2
2
2
2
2
1
40
40
40
60
40
40
2. หมวดวิชาชีพ
(63 หน่วยกิต)
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
(25 หน่วยกิต)
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2001-0005
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2
2
2
2
2
60
40
80
80
60
2001-1001
2100-1004
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
งานฝึกฝีมือ
2
3
60
140
2.2 วิชาชีพเฉพาะ
(34 หน่วยกิต)
2105-1002
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
2
80
2105-1001
2105-1005
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2
3
60
80
2.3 ฝึกงาน/โครงงาน
โครงงานวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
-
-
-
-
-
-
-
-
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(10 หน่วยกิต)
-
-
-
-
-
-
-
-
4. กิจกรรม
2002-0007
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต
0
40
2002-0008
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมกับสังคาไทย
0
40
รวม
-
รวม
21
660
-
รวม
20
640

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2513-8582

โครงสร้างหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ
(30 หน่วยกิต)
2000-1103
2000-1203
2000-1302
2000-1503
ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ภูมิเศรษฐศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
2
2
2
2
40
40
40
40
2000-1303
ประวัติการดำรงชาติไทย
2
40
2. หมวดวิชาชีพ
(63 หน่วยกิต)
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
(25 หน่วยกิต)
-
-
-
-
2100-1006
2100-1007
2001-0003
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
การบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
2
2
2

80
80
60
2.2 วิชาชีพเฉพาะ
(34 หน่วยกิต)
2105-1003
2105-1006
2105-1009
2105-1014
2105-6002
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องรับวิทยุ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
2
2
2
2
2
80
80
120
120
80
2105-1004
2105-1007
2105-1012
2105-6003
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วงจรพัลส์และดิจิตอล
เครื่องรับโทรทัศน์
ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
2
2
2
2
80
120
120
80
2.3 ฝึกงาน/โครงงาน
โครงงานวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
-
-
-
-
-
-
-
-
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(10 หน่วยกิต)
-
-
-
-
-
-
-
-
4. กิจกรรม
2002-0009
กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
0
40
2002-0010
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
0
40
รวม
-
รวม
18
680
-
รวม
16
700

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค 25 ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2513-8582

โครงสร้างหลักสูตร
ภาคเรียนที่ 5
ภาคเรียนที่ 6
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
รหัส
รายวิชา
นก.
ชม.
1. หมวดวิชาสามัญ
(30 หน่วยกิต)
-
-
-
-
-
-
-
-
2. หมวดวิชาชีพ
(63 หน่วยกิต)
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
(25 หน่วยกิต)


2001-0002


การจัดการธุรกิจ


2


60


2001-0004


การจัดการสิ่งแวดล้อม


2


60
2.2 วิชาชีพเฉพาะ
(34 หน่วยกิต)
2105-1008
2105-1010
เครื่องเสียง
เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ
2
2
120
120
2105-1011
2105-1013
2105-1015
ระบบเสียง
ระบบภาพ
ไมโครโปรเซสเซอร์
2
2
2
80
80
120
2.3 ฝึกงาน/โครงงาน
โครงงานวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2105-5001
ฝึกงาน
4
350
-
-
-
-
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(10 หน่วยกิต)
-
-
-
-
2105-1017
2105-1019
2105-6005
2105-6008
2105-6010
โทรศัพท์
งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคมเบื้องต้น
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
2
2
2
2
2
80
80
40
40
60
4. กิจกรรม
2002-0011
กิจกรรมนันทนาการ
0
40
2002-0012
กิจกรรมแนะแนว
0
40
รวม
-
รวม
10
690
-
รวม
18
680

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 109 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมง 3,930 ชั่วโมง