ขอต้อนรับ "โรงเรียนสหวิทย์" เป็นโรงเรียนในเครือเซนต์จอห์น
 

 

โรงเรียนสหวิทย์ Sahavith School

โรงเรียนสหวิทย์  จ. สุพรรณบุรี (Sahavith School, Suphanburi)
207-209 ถ. ประชาธิปไตย อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
โทร. 035-522 152, 035-501 131  โทรสาร 035-500 850
www.sahavith.ac.th

โรงเรียนสหวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ในย่านกลางใจเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีบนพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 ปัจจุบัน มีนักเรียนสายสามัญประมาณ 1,000 คน และสายอาชีวะ 1,000 คน มีครูและบุคลากรกว่า 100 ท่าน  ผู้อำนวยการได้แก่ อ. เศรษฐพล ไกรคุณาศัย เริ่มเป็นโรงเรียนในเครือเซนต์จอห์นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2550

ความร่วมมือในการจัดการศึกษาในโครงการ  "โรงเรียนในเครือเซนต์จอห์น (an affilate school of Saint John's)"  ที่เกิดขึ้นระหว่างเซนต์จอห์นและโรงเรียนสหวิทย์ นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในวงการการศึกษาไทย เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายการศึกษาที่มีคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซี่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการแก่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสหวิทย์ จะมีแนวทางชัดเจนที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์โดยตรงกับตัวนักเรียน บุคคลากรของโรงเรียนสหวิทย์และโรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจจะได้ศึกษาและดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเซนต์จอห์นในประเทศต่าง ๆ มีโครงการแลกเปลี่ยนครู - อาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ครู-อาจารย์ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษจะได้เข้ารับการฝึกงานที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐานการสอนแบบเดียวกับโรงเรียนในประเทศอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นและ/หรือศูนย์อบรม Dale Carnegie ในอนาคต

นักเรียนของโรงเรียนสหวิทย์จะได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการแบบเดียวกับโรงเรียนชั้นนำในระดับสากล นักเรียนทุกคนสามารถสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อรับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สามารถลงสมัครเข้าร่วมโครงการ Duke of Edinburgh Inernaitonal Award ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมของนักเรียนในอังกฤษที่มีชื่อเสียงมากที่สุด การเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมพิเศษด้านการขับร้องประสานเสียง (เซนต์จอห์นเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ชนะเลิศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้านการขับร้องประสานเสียง) การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียกับเซนต์จอห์นรวมถึงการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของเซนต์จอห์นในต่างประเทศ