ข่าวสาร กระดานข่าว ติดต่ออาจารย์ 
ประเภทของดนตรีไทย


     ดนตรีไทยของเครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น
     1. เครื่องดีด
     2. เครื่องสี
     3. เครื่องตี
     4. เครื่องเป่า

     แบ่งตามลักษณะวงดนตรีไทย ที่แบ่งตามประเภทของการบรรเลงที่เป็นระเบียบมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
     1. ปี่พาทย์
     2. เครื่องสาย
     3. มโหรี

     1.1 วงปี่พาทย์ ประกอบด้วยเครื่องตีเป็นสำคัญ เช่น ฆ้อง กลอง และมีเครื่องเป่าเป็นประธานได้แก่ ปี่ นอกจากนั้นเป็นเครื่องประกอบจังหวะ

วงปี่พาทย์
(อ้างอิงรูปภาพจาก www.riska.ac.th/elearning/index.html)

     1.2 เครื่องสาย ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นประธาน มีเครื่องเป่า และเครื่องตี เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ เป็นต้น

วงเครื่องสาย
(อ้างอิงรูปภาพจาก www.riska.ac.th/elearning/index.html)

     1.3 มโหรี ในสมัยโบราณเป็นคำเรียกการบรรเลงโดยทั่วไป เช่น "มโหรีเครื่องสาย"
"มโหรีปี่พาทย์" ในปัจจุบัน มโหรี ใช้เป็นชื่อเรียกเฉพาะวงบรรเลงอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีเครื่อง ดีด สี ตี เป่า มา
บรรเลงรวมกันหมด ฉะนั้นวงมโหรีก็คือวงเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ ผสมกัน

วงมโหรี
(อ้างอิงรูปภาพจาก www.riska.ac.th/elearning/index.html)


ดนตรี - นาฏศิลป์กับมนุษย์ / ศิลปะกับดนตรี - นาฏศิลป์ / ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ - ดนตรี นาฏศิลป์ / คุณค่าของดนตรี - นาฏศิลป์ / ประเภทของดนตรีไทย

ประเภทของนาฏศิลป์ / สุนทรียภาพทางดนตรี - นาฏศิลป์ / วัตถุประสงค์ในการเรียนดนตรี - นาฏศิลป์
แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดนตรี - นาฏศิลป์ / ดนตรี - นาฏศิลป์ กับการบูรณาการ (กับวิชาอื่น ๆ) / สรุป

กลับหน้าเนื้อหา