กด Ctrl + F  แล้ว พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ม Enter

ID

DEPARTMENT

ITEM

TELEPHONE

1

แมนชั่นชั้น1

ห้องทำงาน อ.สมัย

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 402, 580

2

แมนชั่นชั้น1

คุณเอื้อพงษ์

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 500

3

แมนชั่นชั้น1

จองบ้านพักหัวหิน - คุณอ่อนเดือน

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 501, 502

4

แมนชั่นชั้น1

คุณกัญจนา

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 571

5

แมนชั่นชั้น1

ห้องรับแขก

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 504

6

แมนชั่นชั้น1

เคาน์เตอร์ , Counter

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 503

7

แมนชั่นชั้น1

เคาน์เตอร์กลาง

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 502

8

แมนชั่นชั้น1

เคาน์เตอร์หน้าบันได

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 151 , 510

9

แมนชั่นชั้น1

ห้องประชุมใหญ่

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 506

10

แมนชั่นชั้น1

ห้องประชุมเสริม

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 507

11

แมนชั่นชั้น1

ห้องแพนทรี

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 508

12

แมนชั่นชั้น2

คุณเทมส์นที

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 532

13

แมนชั่นชั้น2

ห้องประชุม

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 533

14

แมนชั่นชั้น2

คุณเกษกนก

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 534

15

แมนชั่นชั้น2

คุณกัญชลา

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 535

16

สำนักผู้อำนวยการ

อ.ชัยณรงค์

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 524

17

สำนักผู้อำนวยการ

คุณพาสนา (เลขาฯ)

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 520

18

แผนกเงินเดือน

คุณผุสดี

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 404

19

แผนกเงินเดือน

คุณอรอุมา

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 411

20

แผนกเงินเดือน

คุณสำราญ

กด 100, 101, 102 ตามด้วย 521

21

แผนกเงินเดือน

Operator

กด 100, 101, 102 ตามด้วย

22

สำนักผู้อำนวยการ

อ. สุมน

123

23

สำนักผู้อำนวยการ

อ.สมจิต

122

24

สำนักผู้อำนวยการ

อ.พรรณี

121

25

สำนักผู้จัดการ

อ.รัศมี

120

26

โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น

อาจารย์ใหญ่ (อ.อาภา)

141

27

โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น

ห้องธุรการ

223

28

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

อ.จุฑาทิพย์

140

29

F & B

ห้องโภชนาการ

138

30

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

อาจารย์ใหญ่

290

31

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

Miss Nancy

144

32

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

Sister

145

33

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

ห้องธุรการ

177

34

โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส

ห้องพักครู

226

35

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

อาจารย์ใหญ่ (อ.วินัย)

187

36

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

อ.วีรวัฒน์

215

37

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

อ.อรวรรณ

167

38

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ฝ่ายปกครอง

146

39

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ธุรการ

194 ,144

40

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องทะเบียน

121

41

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องคอมพิวเตอร์

147

42

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องพักครู (แผนกประถม)

110

43

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องพลานามัย อาคาร 1

253

44

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องพยาบาล อาคาร 2 ชั้น 2

194

45

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องทำข้อสอบ (ครูสมใจ)

195

46

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องขับร้องประสานเสียง อาคาร 3

106

47

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 3 ม.ต้น

237

48

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องพักครู (มัธยม) อาคาร 10

119

49

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องแนะแนว

117

50

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องสมุด

169

51

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้องมาตรฐาน

148

52

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

อ.เดชา

253

53

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

ห้อง Combine (ชั้น4)

146

54

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ ศูนย์ภาษา ELC

อ.ขนิษฐา

201

55

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ ศูนย์ภาษา ELC

อ.อุษา

248

56

โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ

อ.วันเพ็ญ

263

57

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Mr.Tony Atkinson (Head teacher)

02-5138575 #113

58

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Office Manager (Mod)

02-5138575 #106

59

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Registrar

02-5138575 #103

60

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Admin (Betty)

02-5138575 #104

61

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Admin (Larn)

02-5138575 #105

63

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Admin/Admission

02-5138575 #104 , #105

64

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Cashier

02-5138575 #103

65

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Webmaster

02-5138575 #102

68

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

Visa & Work Permit

02-5138575 #108

70

โรงเรียนเซนต์จอห์นนานาชาติ International School

รปภ.ประตูหน้า

02-5138575 #172

71

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ประชาสัมพันธ์

กด 352,353 ตามด้วย 100,101

72

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องอำนวยการ

กด 352,353 ตามด้วย 132

73

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

อาจารย์ใหญ่

กด 352,353 ตามด้วย 108

74

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

เลขาฯอาจารย์ใหญ่

กด 352,353 ตามด้วย 101

75

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

รองอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ

กด 352,353 ตามด้วย 104

76

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครอง

กด 352,353 ตามด้วยเลขหมาย 140

77

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอาคารสถานที่

กด 352,353 ตามด้วย 114

78

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

งานธุรการ

กด 352,353 ตามด้วย 103

79

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้างานธุรการ

กด 352,353 ตามด้วย 101

80

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล / กองทุนกู้ยืม

กด 352,353 ตามด้วย 101

81

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

งานทะเบียนและวัดผล

กด 352,353 ตามด้วย 103

82

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

กด 352,353 ตามด้วย 106

83

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้าระบบเทคโนโลยี

กด 352,353 ตามด้วย 110

84

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้างานกิจกรรม

กด 352,353 ตามด้วย 112

85

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

กด 352,353 ตามด้วย 120

86

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

กด 352,353 ตามด้วย 122

87

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องพยาบาล

กด 352,353 ตามด้วย 116

88

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

กิจการนักศึกษา

กด 352,353 ตามด้วย 112

89

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

การเงิน

กด 352,353 ตามด้วย 113, 105

90

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องสมุด

กด 352,353 ตามด้วย 117 , 138

91

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องพักครู อาคาร 3 ชั้น 2

กด 352,353 ตามด้วย 118

92

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

สโตร์ช่างยนต์

กด 352,353 ตามด้วย 128

93

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องพักครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

กด 352,353 ตามด้วย 119

94

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องพักครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

กด 352,353 ตามด้วย 120

95

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องประชุม, ห้องพักครู อาคาร 3 ชั้น 5

กด 352,353 ตามด้วย 121

96

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ห้องพักครูแผนกช่างยนต์

กด 352,353 ตามด้วย 122

97

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น

ป้อมยาม

กด 352,353 ตามด้วย 130

98

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

อาจารย์ใหญ่

127

99

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

รองอาจารย์ใหญ่

212

100

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ธุรการการเงิน (อ.บังอร, อ.อรนุช, อ.พรพรรณ, อ.สุรางค์)

128

101

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องทะเบียน (อ.เพ็ญศรี, อ.บุษรินทร์, อ.ฐิตาภรณ์)

129

102

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ศูนย์กิจกรรม (อ.รัชติกร)

275

103

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (อ.วลัยรัตน์, อ.พรพรรณ, อ.มาโนชญ์)

183

104

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 3 (อ.วิไลรัตน์, อ.พรพรรณ, อ.มาโนชญ์)

159

105

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 4 (อ.กอบกาญจน์, อ.วสันต์)

112

106

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 5 ปวช. 3 1-4 (อ.จารุวรรณ)

130

107

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 (อ.พูนสุข, อ.พรทิพย์)

282

108

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องแนะแนว (อ.พจมาลย์, อ.พรทิพย์)

275

109

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องสมุด ชั้น 7 (อ.นพสรัญ, อ.นิทัศน์)

291

110

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 8 ปี 2 ปวช. 1/7 (อ.ประไพศรี)

178

111

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 9 ปี 1 ปวช. 1-6 (อ.ชลอ)

176

112

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องพักครู ชั้น 10 (อ.สาธิต, อ.สมาน, อ.นงลักษณ์)

217

113

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ห้องประชุม ชั้น 11

183

114

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

ปี 1 ปวช. 1-6 ชั้น 9

176

115

อธิการบดี

นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา

342

116

สำนักอธิการบดี

คุณวรรณวิมล (เลขาฯ)

342

117

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ดร.สุวิชากร

403

118

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

คุณชัญญา (เลขาฯ)

404

119

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี

173

120

สำนักอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

312

121

สำนักอธิการบดี

เลขานุการ

316

122

สำนักอธิการบดี

แผนกประชาสัมพันธ์

315 , 316

123

สำนักอธิการบดี

แผนกรับสมัคร

301 , 302 , 303

124

สำนักอธิการบดี

แผนกพิมพ์และผลิตเอกสาร

307

125

สำนักอธิการบดี

แผนกธุรการ

203

126

คณะบริหารธุรกิจ

คณบดี, รองคณบดี

108

127

คณะบริหารธุรกิจ

สำนักเลขานุการคณะ

208

128

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

256

129

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

258

130

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

349

131

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

351

132

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมฯ

258

133

คณะบริหารธุรกิจ

English Program อาคารชินฯ

331

134

คณะนิเทศศาสตร์

คณบดี

181

135

คณะนิเทศศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

232 , 262

136

คณะนิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา

206

137

คณะนิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

231

138

คณะนิเทศศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

345

139

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้อำนวยการหลักสูตร

229

140

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สำนักงาน

228

141

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.อรรถพร

269

142

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ห้องปฏิบัติการภาพถ่าย

225

143

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ห้องปฏิบัติการวิทยุ-โทรทัศน์ Studio / อ.ชูชาติ

230,170

144

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดี

285

145

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานคณะฯ

165 , 219

146

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เลขานุการคณะฯ

เลขานุการคณะฯ 165

147

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณะฯ

268

148

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมเครื่องกล

234

149

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องพัสดุสาขา

233

150

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

311

151

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องพัสดุสาขา

310

152

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

193

153

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องพัสดุสาขา

233

154

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

325

155

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (6501)

166

156

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

163

157

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โรงงานวิศวกรรมพื้นฐาน

192

158

คณะศิลปศาสตร์

คณบดี

321

159

คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ศิริพร, อ.วนาลี

255

160

คณะศิลปศาสตร์

เลขานุการ/ห้องธุรการ

189 , 257

161

คณะศิลปศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยว

294

162

คณะศิลปศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

334

163

คณะศิลปศาสตร์

ห้องพักอาจารย์ไทย

332

164

คณะศิลปศาสตร์

ห้องพักอาจารย์ต่างชาติ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

335

165

คณะศิลปศาสตร์

ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์ท่องเที่ยว

320

166

คณะศิลปศาสตร์

Sound Lab อาคาร 11 ชั้น 2 (หัวหน้าศูนย์ภาษา)

260

167

คณะศิลปศาสตร์

Self Access Center อาคาร 11 ชั้น 2

338 , 340

168

คณะนิติศาสตร์

คณบดี (ผศ.คณาธิป) , รศ.วิมลศิริ , อ.กัณฑิมา , อ.วิโรจน์

202

169

คณะนิติศาสตร์

อ.รัฐยา , อ.ธนากร ,อ.พินิต

324

170

คณะนิติศาสตร์

เลขานุการคณะ (คุณศรุดา)

202

171

หลักสูตร MBA.

ประธานหลักสูตร

261

172

หลักสูตร MBA.

เลขานุการหลักสูตร

245

173

หลักสูตร M.Ed

คณบดี/ผู้อำนวยการหลักสูตร/เลขาฯ

235

174

หลักสูตร M.Ed

สำนักงาน

266

175

สำนักหอสมุด

ผู้อำนวยการ

289

176

สำนักหอสมุด

เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

344

177

สำนักหอสมุด

ห้องเทคนิค ชั้น 2

135

178

สำนักหอสมุด

บริการตอบคำถาม ชั้น 2

184

179

สำนักหอสมุด

อ้างอิง,วิทยานิพนธ์ ชั้น 3

264

180

สำนักหอสมุด

Internet Lab, สื่อโสตฯ ชั้น 4

267

181

สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล

ผู้อำนวยการ อ.วิษณุ

180

182

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

นายทะเบียน อ.ศศิธร

182

183

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

แผนกบริการงานนักศึกษา อ.จริยา

209

184

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

งานประวัติทะเบียนนักศึกษา อ.ปานจิตต์ , อ.ธันย์สิตา

125

185

สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา

งานประมวลผลการเรียน อ.ฉัตรพลอย

124

186

สำนักกิจการนักศึกษา

ผู้อำนวยการ

205

187

สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักงาน

188

188

สำนักกิจการนักศึกษา

ห้องพยาบาล

343

189

สำนักกิจการนักศึกษา

ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

336

190

สำนักเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

242

191

สำนักส่งเสริมการวิจัย

สำนักส่งเสริมการวิจัย

236

192

ศูนย์ให้คำปรึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษา

286

193

สำนักบริหารงานบุคคล

สถาบันกลุ่มเซนต์จอห์น

278 , 103

194

สำนักบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัย

126 , 276 , 323

195

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

265

196

ศูนย์โรเนียวและถ่ายเอกสาร

ศูนย์โรเนียวและถ่ายเอกสาร

111 , 204

197

ห้องพักอาจารย์มหาวิทยาลัย

ห้องพักอาจารย์ (คอมพิวเตอร์เสริม)

314

198

Sound Lab มหาวิทยาลัย

Sound Lab อาคาร 5 ชั้น 2

260

199

Lab Computer มหาวิทยาลัย

Lab Computer อาคาร 5 ชั้น 2

224

200

Lab Computer มหาวิทยาลัย

Lab Computer อาคาร 5 ชั้น 3

281

201

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

175

202

ศูนย์ฝึกอบรมเดลคาร์เนกี้

สำนักงาน

199 , 299

203

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ELC แผนกมัธยม

หัวหน้าศูนย์ ELC

298

204

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ELC แผนกมัธยม

อ.ขนิษฐา, อ.กัลยา

201

205

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ELC แผนกประถม

อ.อุษา

248

206

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ELC แผนกประถม

ห้องเรียน หมายเลข 7 อาคาร 2 ชั้น 3

292

207

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ELC แผนกประถม

(ตึกนาฬิกา) ห้องพักครู อาคาร 2 ชั้น 3

309

208

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ดร.รัชดา

250

209

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ทำบัตรนักเรียน นักศึกษา

251

210

ศูนย์บริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ฝ่ายอินเตอร์เน็ต

288,238

211

ศูนย์บริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ฝ่ายซ่อมบำรุง

238

212

ห้องดนตรี

ห้องดนตรี (อาคารสระว่ายน้ำ)

339

213

ห้องประสานเสียง

ห้องประสานเสียง อาคารรวงฯ

106

214

ศูนย์ตรวจสารเสพติด

ศูนย์ตรวจสารเสพติด

109

215

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

อ.ไพศาลศักดิ์

132

216

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.แมนชั่น

151

217

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.หน้าบ้านอ.สมัย, พนักงานขับรถ

179

218

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.ทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ

313

219

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.ทางออกมหาวิทยาลัยฯ

137

220

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.หน้าอาคารรวงกาญจนาฯ

153

221

ศูนย์รับแจ้งเหตุ รปภ.

รปภ.เซนต์จอห์นนานาชาติ

172

222

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (อ.ทวีศักดิ์)

296

223

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ช่างประปา (ช่างล้วน)

326

224

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า (ช่างบุญส่ง)

126

225

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า (ช่างกิตติ)

186

226

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ช่างโทรศัพท์ (ช่างสถิตย์)

555

227

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ช่างแอร์ (ช่างสว่าง)

777

228

ฝ่ายซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค / ซ่อมบำรุง

ส่วนซ่อมบำรุง / แจ้งซ่อม

154

229

ฝ่ายบัญชี อาคารรวงฯ

สำนักงาน

115 , 220

230

ฝ่ายบัญชี อาคารรวงฯ

คุณพิทักษ์

185

231

ฝ่ายการเงิน

อ.สุรีพร

114

232

ฝ่ายการเงิน

สำนักงาน

222

233

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณนิตยา

322

234

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณสมใจ

304

235

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณวนา

305

236

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณลดาวัลย์

306

237

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณละเอียด, คุณคมคาย

118

238

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณพริศรินทร์, คุณผจงพร, คุณทองขาว

213

239

คลังพัสดุ / ครุภัณฑ์กลาง

สำนักงาน

197

240

คลังพัสดุ / ครุภัณฑ์กลาง

หัวหน้าฝ่าย

296

241

ห้องออฟเซท

อ.อารี

111

242

คณะสงฆ์

บ้านพักซิสเตอร์ / Sister

150

243

บ้านพัก

อ.สมจิตร

139

244

บ้านพัก

อ.สุมน

155 , 156 , 287

245

บ้านพัก

อ.วิไล

157

246

บ้านพัก

คุณสมาน

279

247

บ้านพัก

คนงาน

196

248

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

179

249

ออฟฟิศจองรถ

คุณอ่อนเดือน

501

250

โรงครัว

สำนักงาน (โรงอาหาร)

138

251

โรงครัว

ร้านค้ามหาวิทยาลัย

327

252

โรงครัว

ร้านอาคารรวงฯ

354

253

โรงครัว

จำหน่ายคูปอง

273

254

อาคารและสถานที่

อ.มณฑา - อ.พรทิภาและ อ.ยุพิน

203

255

SJU SHOP

เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน

316