หน้า2

"ดาวเคราะห์"

ดาวเคราะห์เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ การจำแนกดาวเคราะห์ มีวิธีจำแนกคือ
1.ใช้ตำแหน่งโลกเป็นหลัก ดาวเคราะห์ใดมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์
อยู่ในวงโคจรโลก เรียกว่า"ดาวเคราะห์วงใน(Inferior Planets) ดาวเคราะห์ใดมี
วงโคจรรอบดวงอาทิตย์นอกวงโคจรโลก เรียกว่า"ดาวเคราะห์วงนอก(Superior
Planets)"
2.ใช้ตำแหน่งดาวเคราะห ์น้อยเป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 พวก คือ
ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเรียกว่า"ดาวเคราะห์ใน(inner planets)
ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่นอกวงโคจรดาวเคราะห์น้อยเรียกว่า
"ดาวเคราะห์นอก(super planets)"
3.ใช้สมบัติทางฟิสิกส์ ดาวเคราะห์ใดมีสมบัติทางฟิสิกส์คล้ายกับโลก
เช่น มีขนาดเล็กเรียก Terrestrid Planets ดาวเคราะห์ที่คล้ายดาวเคราะห์ขนาดใหญ่
เรียกว่า Jovian Planets ส่วนสมบัติของดาวเคราะห์ 9 ดวงมีดังนี้

ภาพดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ประกอบด้วย ดาวพุธ(mercury),ดาวศุกร์(venus),โลก(earth),ดาวอังคาร(mars),ดาวพฤหัส(jupiter),ดาวเสาร์(saturn), ดาวยูเรนัส(uranus),ดาวเนปจูน(neptune),ดาวพลูโต(pluto) ตามลำดับ"

-ดาวพุธเล็กที่สุด,ดาวพฤหัสใหญ่ที่สุด
-ดาวพุธ,ดาวศุกร์ 2 ดวงนี้รูปร่างเกือบเป็นวงกลมเหมือนดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์
-ดางศุกร์,ดาวเนปจูนมีวงทางโคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบเป็นวงกลม
-ดาวศุกร์มีการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ตามเข็มนาฬิกาอีก 8
ดวงหมุนทวนเข็มนาฬิกา
-โลกเป้นดาวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่
-ดาวยูเรนัสมีระนาบวงทางโคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบซ้อนระนาบอีคลิปติก
-ดาวพลูโตมีระนาบวงทางโคจรเอียงทำมุมกับระนาบอีคลิปติกคือมากถึง
17องศา 10 ลิปดา
NEXT

กลับสู่เมนูหลัก