"การหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์"

ในปัจจุบันมีการศึกษา 2 วิธีคือ

1.ศึกษาโดยวัดเส้นสเปกตรัม โดยให้แสงดาวเคราะห์ผ่านสเปคโทรกราฟปรากฎ-
เป็นชั้นมืดบนแถบสเปกตรัมเป็นสีม่วงซึ่งมีความถี่สูงถึงสีแดงที่มีความถี่ต่ำถ้ามี
ความถี่สูงขึ้น เส้นมืดจะเคลื่อนไปที่แถบสีน้ำเงิน ถ้าความถี่น้อยจะเคลื่อนที่ไปที่
แถบสีแดง ซึ่งความสัมพันธ์ของสเปกตรัมนี้สามารถหาความเร็วของการหมุน
รอบตัวเองของดาวเคราะห์ได้
2.ศึกษาโดยการสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ เป็นคลื่นสั้นที่มีความยาวคลื่น ประมาณ
20 ซม. ลงมาถึงประมาณ 0.5 มม. ทำโดยการส่งคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่
อันหนึ่งไปสะท้อน ณ ตำแหน่งต่าง ๆ บนดาวเคราะห์ วัดความถี่จากการที่สะท้อน
เป็นไปตามปรากฎการณ์ของดอปเปเลอร์ คือ สะท้อนจากบนขอบกำลังหมุนเข้า
หาโลกความถี่จะเพิ่มและคลื่นสะท้อนจากบนขอบที่กำลังหมุนออกจากโลกมี
ความถี่ลดลง วิธีเช่นนี้มีเทคนิคอยู่ที่การเล้งเป้าตำแหน่งที่จะสะท้อน และเชื่อกัน
ว่าดาวพฤหัสมีอัตราการหมุนรอบตัวเองสั้นที่สุดของระบบสุริยะดาวศุกร์หมุน
รอบตัวเองนานที่สุดของระบบสุริยะโลกกับดาวอังคารใกล้เคียงกันหรือมี
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ใกล้เคียงกัน
NEXT

กลับสู่เมนูหลัก