ประวัติท่านอาจารย์สมัย ชินะผา

อาจารย์สมัย ชินะผา เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2466 ที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรนายรอด และนางห้าง ชินะผา โดยมีพี่น้องร่วมสายโลหิตอีก 4 คน คือ

1. นายสริ(ศิริ) ชินะผา (ถึงแก่กรรม)
2. นายสละ ชินะผา (ถึงแก่กรรม)
3. นางสวิง (สมถวิล) ราชกิจ (ถึงแก่กรรม)
4. นายสุมน ชินะผา

อาจารย์สมัย สมรสกับนางสาวซาแลน ปรีชาวุฒิ เมื่ออายุได้ 29 ปี โดยมีบุตรธิดา
จำนวน 5 คน คือ

1. นางสาวรวงกาญจนา ชินะผา
2. นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา
3. นายเทมส์นที ชินะผา
4. นางฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม สมรสกับนายวิโรจน์ ควรทรงธรรม
5. นายแพทย์มหิปธร ชินะผา

อาจารย์สมัย มีหลานตาทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

1. นางสาวรัสวดี ควรทรงธรรม
2. นายวรุตม์ ควรทรงธรรม
3. นางสาวรวีพร ควรทรงธรรม
4. ด.ญ.ฤดีอำไพ ควรทรงธรรม
5. ด.ญ.รวงวัชรี ควรทรงธรรม

อาจารย์สมัยเริ่มเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยต่อมาได้รับเลือกจากครูให้ไปเรียนที่บ้านเณรพระหฤทัยบางช้าง จังหวัดราชบุรี และต่อมาบ้านเณรได้ย้ายไปอยู่ที่ชลบุรี ที่บ้านเณรนี้ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นคนดีดออร์แกนในโบสถ์โดยมีครูสอนให้ ต่อมาเกิดสงครามอินโดจีน บ้านเณรถูกปิดไปจึงกลับไปอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แม้จะกลับไปอยู่ที่สองพี่น้องแล้ว ความใฝ่เรียนของอาจารย์ก็มิได้ปิดฉากไปพร้อมก้บบ้านเณร โดยอาจารย์ได้ศึกษาด้วยตนเอง ต่อมาบาทหลวงมีประสงค์จะให้ท่านเป็นครู แต่เนื่องจากหลักฐานวุฒิครูที่บ้านเณรได้สูญหายไป จึงได้ถูกส่งตัวให้มาสอบเข้าที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลและสามารถสอบเข้าได้โดยเป็นนักเรียนทุน

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม 6 แล้ว ได้กลับไปเป็นครูใหญ่และผู้จัดการที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์เมื่ออายุเพียง 18 ปี ต่อมาได้ลาออกมาเป็นล่ามให้แก่บริษัทญี่ปุ่นชั่วเวลาสั้นๆโดยได้กลับไปสมัครเป็นพนักงานเทศบาลตำบลสองพี่น้อง แต่ทำงานได้ไม่นานก็ได้รับการชวนจากบาทหลวงให้ไปเป็นครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนที่องครักษ์ในขณะที่อายุ 21 ปี ระหว่างรอให้เรื่องเรียบร้อย ด้วยความประทับใจในความสามารถด้านการดีดออร์แกนในโบสถ์บาทหลวงตาปีก็ชวนให้มาเป็นครูที่โรงเรียนเซนคาเบรียลและได้เป็นอาจารย์ใหญ่ในที่สุด

ระหว่างที่อยู่ที่เซนต์คาเบรียล การศึกษาหาความรู้ของอาจารย์ก็ได้เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลำดับ จากการสอบได้ชุดวิชาครูพิเศษประถม (พ.ป.) และชุดครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) จนกระทั่งได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ทุนจากบริติช เคาน์ซิล (British Council) ให้ไปศึกษาด้านการบริหารการศึกษาที่ Institute of Education มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นเวลา 1 ปี


ในปีพุทธศักราช 2504
อาจารย์สมัยลาออกจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลพร้อมอาจารย์สุมน น้องชาย เพื่อมาก่อตั้งโรงเรียนเซนต์จอห์น แม้ว่าจะประสบอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อ ความเป็นนักการศึกษา ความกตัญญูรู้คุณ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมีวิญญาณแห่งความเป็นครู ทำให้อาจารย์สมัยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ พร้อมกับการเติบใหญ่ของกลุ่มเซนต์จอห์น โดยเป็นสถาบันการศึกษาครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย ให้การศึกษาแก่กุลบุตรและกุลธิดาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาเอก

อาจารย์สมัย ชินะผา เข้าโรงพยาบาลสมิติเวชเพื่อเข้ารับการผ่าตัดลิ้นหัวใจเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 หลังการผ่าตัดเกิดการติดเชื้อเป็นเหตุให้อาการทรุดลงตามลำดับ ต่อมาได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนื่องจากบุตรชายคนเล็กเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่นั่น อาจารย์สมัยได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบท่ามกลางความอาลัยรักของลูกๆ และญาติพี่น้อง โดยเกิดใหม่ในพระเจ้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 เวลา 01.30 นาฬิกา

ขอพระเจ้าโปรดรับดวงวิญญาณของอาจารย์สมัย ชินะผา ให้ได้รับการพักผ่อนและสันติสุขกับพระเจ้าในสรวงสวรรค์ชั่วนิรันดร