คำไว้อาลัยจาก "โรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส"

คำไว้อาลัย อาจารย์สมัย ชินะผา

คณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนเซนต์จอห์นแผนกคอมเมิร์ส มีความรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านอาจารย์ สมัย ชินะผา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์จอห์น
ถึงแม้ว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจากไปของท่านก็ทำให้พวกเรารู้สึกเสียใจ ใจหาย สลดหดหู่และมีความเสียดายเป็นอย่างยิ่ง พวกเราทุกคนจะระลึกถึงท่านอย่างไม่เสื่อมคลาย คุณความดีของท่านที่อุทิศตน ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจด้วยความเหนื่อยยากและมุ่งมั่น

ในการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์จอห์นให้เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ให้ความรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรมต่อเยาวชน ทำให้เยาวชนนับแสนคนได้รับการหล่อหลอมจากท่านให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบสัมมาอาชีพสร้างครอบครัวได้อย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเรา

ท่านดำรงตนเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เจริญรอยตามในทุก ๆ ด้านในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่ออย่างมั่นคงในคริสต์ศาสนา ด้านการขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้านการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ด้านของการทำงานหนักที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ  ด้านความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีฐานะดีหรือต่ำต้อยในสังคม ด้านความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ ด้านความมีใจเมตตาและมีน้ำใจต่อทุกคน ด้านการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้านความเอาใจใส่ห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความรักในศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดนตรี ท่านเป็นศูนย์รวมของความรัก ความภักดี เป็นขวัญและกำลังใจของคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่าน

ท้ายที่สุดนี้ พวกเราทุกคนขอสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า พระแม่มารี และนักบุญจอห์นซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์จอห์น ขอพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณความดีของท่านที่ได้อุทิศทุ่มเทให้กับเพื่อนมนุษย์และเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ด้วยความเชื่ออย่างซื่อสัตย์มาตลอดชีวิต ได้โปรดรับดวงวิญญาณของท่านไปพบกับความสุขกับพระองค์ในสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า เพื่อปกป้องและคอยดูแลพวกเราตลอดไปชั่วกาลนานด้วยเทอญ

ด้วยความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
คณะครูอาจารย์และนักเรียน
โรงเรียนเซนต์จอห์นแผนกคอมเมิร์ส