พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานดินในการปลงศพ นายสมัย ชินะผา
ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้

 


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลามาวางเป็นเกียรติแก่ นายสมัย ชินะผา
ผู้วายชนม์ ณ หอประชุมรวงกาญจนานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์จอห์น
พระคาร์ดินัลไมเคิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งกรุงเทพฯ
ได้ให้เกียรติมาสวดอุทิศแด่ท่านอาจารย์สมัย ชินะผา
ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
Archbishop Salvatore Pennacchio, Apostolic Nuncio to Thailandพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี และพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
แห่งสังฆมณฑลราชบุรี กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอุทิศแก่ดวงวิญญาณของเปโตร สมัย ชินะผา ณ หอประชุมอาคารรวงกาญจนานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์จอห์น