การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
English Version English Version  

หัวข้อหลัก

หน้าแรก
เกี่ยวกับ กฟผ.
ข่าวสาร กฟผ.
เขื่อน/โรงไฟฟ้า
สาระน่ารู้เรื่องไฟฟ้า/พลังงาน
ประกวดราคา
กฟผ. กับสังคม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า Ft
กฟผ. กับโครงการพระราชดำริ
เรือนรับรองพิเศษ
แผนที่ กฟผ.
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ.
เงื่อนไข/ระเบียบการใช้บริการ
     อินเทอร์เน็ต กฟผ.

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

ธุรกิจระบบส่ง
ธุรกิจบำรุงรักษา
ธุรกิจเชื้อเพลิง
ธุรกิจวิศวกรรม
สำนักงานวิจัยและพัฒนา

EGAT Web Mail  login
  
  password
  
  สังคม/พัฒนา/ร้องทุกข์ศูนย์รวมของผู้บริโภค, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน, ช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, รักไทยให้ถูกทาง, ร้องทุกข์ITV
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ


 เขื่อน กฟผ.    
เขื่อนแก่งกระจาน | เขื่อนวชิราลงกรณ | เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนท่าทุ่งนา | เขื่อนภูมิพล | เขื่อนน้ำพุง | เขื่อนบางลาง
เขื่อนปากมูล | เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนสิริกิติ์ | เขื่อนสิรินธร | เขื่อนอุบลรัตน์
 โรงไฟฟ้า
กฟผ.
  
 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | โรงไฟฟ้าบางปะกง | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย | โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าระยอง | โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 โรงไฟฟ้าบางปะกง    
โรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑,๐๕๐ ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย อยู่ห่างจากปากแม่น้ำบางปะกงขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ ๑๑ กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ ไปทาง เหนือน้ำประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร

ลักษณะโครงการ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน ๔ เครื่อง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน ๔ ชุด โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ คือ

โรงไฟฟ้าบางปะกง
ระยะที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๐ ประกอบด้วยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจำนวน ๒ เครื่อง กำลังผลิคเครื่องละ ๕๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน ๒ ชุด กำลังผลิตชุดละ ๓๗๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สขนาด ๖๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๔ เครื่อง (สามารถ ใช้ได้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ) และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาด ๑๓๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๗ รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ๑,๘๔๐,๐๐๐ กิโลวัตต์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๘

ระยะที่ ๒ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใน พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้ขยายตัวสูงมาก การใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ กฟผ. จึงวางแผนเร่งพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่าง เพียงพอและเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๒ ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๑ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ ให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที่ ๒ จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๓๑ ประกอบด้วย

  • โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ ๓ และ ๔ กำลังผลิตเครื่องละ ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์
  • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ ๓ และ ๔ กำลังผลิตชุดละ ๓๒๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส ขนาด ๑๐๕,๕๐๐ กิโลวัตต์ ๒ เครื่อง (สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ) และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาด ๑๐๙,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง
โรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๒ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ๒๕๓๕ รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ๑,๘๔๐,๐๐๐กิโลวัตต์

โรงไฟฟ้าบางปะกง ราคาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๑ มีค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๙๘,๐๒๗ ล้านบาท เป็นราคาที่รวมค่าก่อสร้าง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการ (อาคาร) และศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการ (Simulator)
ส่วนโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ ๒ มีค่าก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น ๓๒,๓๓๓.๘๔ ล้านบาท


ประโยชน์
โรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงถึง ๓,๖๗๔,๖๐๐ กิโลวัตต์ จึงเป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ช่วยเสริมความมั่นคง ให้ระบบไฟฟ้าส่วนรวมของประเทศ และการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก็เป็นการสนับสนุนนโยบายใช้ทรัพยากร ภายในประเทศ สามารถประหยัดเงินซื้อน้ำมันจากต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท
นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนและรองรับความเจริญเติบโตของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ทำให้ ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น

โรงไฟฟ้าบางปะกง การเดินทาง
โรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามถนน บางนา-ตราด เมื่อถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะเห็นป้ายชื่อ โรงไฟฟ้าบางปะกง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้า

สรุป
โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ทัดเทียมกับโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยอื่นๆ ในโลกเป็นผลงานที่คนไทยควรภาคภูมิใจ และโรงไฟฟ้าแห่งนี้ จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญอำนวยประโยชน์ มหาศาลต่อประเทศชาติสืบไป

ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมเวบไซต์นี้ให้สวยงามด้วย: Microsoft Internet Explorer V4.0 ขึ้นไป ความละเอียด: 800 x 600 Text size: Medium[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand