การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
English Version English Version  

หัวข้อหลัก

หน้าแรก
เกี่ยวกับ กฟผ.
ข่าวสาร กฟผ.
เขื่อน/โรงไฟฟ้า
สาระน่ารู้เรื่องไฟฟ้า/พลังงาน
ประกวดราคา
กฟผ. กับสังคม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า Ft
กฟผ. กับโครงการพระราชดำริ
เรือนรับรองพิเศษ
แผนที่ กฟผ.
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกฟผ.
เงื่อนไข/ระเบียบการใช้บริการ
     อินเทอร์เน็ต กฟผ.

หน่วยงานธุรกิจ กฟผ.

ธุรกิจระบบส่ง
ธุรกิจบำรุงรักษา
ธุรกิจเชื้อเพลิง
ธุรกิจวิศวกรรม
สำนักงานวิจัยและพัฒนา

EGAT Web Mail  login
  
  password
  
  สังคม/พัฒนา/ร้องทุกข์ศูนย์รวมของผู้บริโภค, กรมการพัฒนาชุมชน, สภาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน, ช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, รักไทยให้ถูกทาง, ร้องทุกข์ITV
โครงการประหยัดไฟ กำไร 2 ต่อ


 เขื่อน กฟผ.    
เขื่อนแก่งกระจาน | เขื่อนวชิราลงกรณ | เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนท่าทุ่งนา | เขื่อนภูมิพล | เขื่อนน้ำพุง | เขื่อนบางลาง
เขื่อนปากมูล | เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนสิริกิติ์ | เขื่อนสิรินธร | เขื่อนอุบลรัตน์
 โรงไฟฟ้า
กฟผ.
  
 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ | โรงไฟฟ้าบางปะกง | โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย | โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าระยอง | โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 เขื่อนสิรินธร    
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังอำนวยประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในภูมิภาคแถบนี้ทั้งทางด้านการชลประทาน การป้องกันอุทกภัย การประมง และการท่องเที่ยว นับเป็นการสงวนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในประเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุดอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน


ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
เขื่อนสิรินธร เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขา ของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวเขื่อน มีความสูง ๔๒ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๗.๕ เมตร อ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ ๒๘๘ ตารางกิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ ๑,๙๖๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด ๑๔๒.๒ เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ติดตั้งเครื่องกำเนิไฟฟ้าไว้ ๓ เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ กิโลวัตต์
การก่อสร้างโครงการ ได้เริ่มในเดือนมิถุนายน ๒๕๑๑ และมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนานนาม เขื่อนว่า “เขื่อนสิรินธร” การก่อสร้างตัวเขื่อน และ ระบบส่งไฟฟ้าระยะแรกแล้วเสร็จในปี ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด เขื่อนสิรินธรเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มอบเขื่อนสิรินธรให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อไป

ประโยชน์
เขื่อนสิรินธร
เขื่อนสิรินธร เป็นโครงการอเนกประสงค์จึงสามารถอำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนา ประเทศในด้านต่างๆ ดังนี้
การผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้พลังน้ำมาผลิตพลังงานได้เฉลี่ยปีละ ๙๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้ขยาย ขอบเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกไปได้กว้างขวางขึ้น
การชลประทาน สามารถส่งน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำไปใช้ในระบบชลประทาน ได้เป็นพื้นที่ ๑๕๒,๐๐๐ ไร่ จึงช่วยให้เกษตรกรในแถบนนี้ทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี
บรรเทาอุทกภัย เขื่อนสิรินธรสามารถกักเก็บน้ำที่ไหลบ่ามาตามแม่น้ำลำโดมน้อยไว้ได้เป็นจำนวน มากจึงช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม และช่วยให้แม่น้ำมูลสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ได้สะดวกยิ่งขึ้น
การประมง อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่โดย กฟผ. ร่วมมือ กับกรมประมง นำพันธ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ โดย กฟผ. ร่วมมือกับกรมประมงนำพันธุ์ปลามาปล่อย อาทิ ปลายี่สก ปลานิล ปลาไน ฯลฯ และกุ้งก้ามกรามทำให้ราษฎรมีอาชีพหลักเพิ่มขึ้น
การคมนาคม สามารถใช้อ่างเก็บน้ำเป็นเส้นทางเดินเรือติดต่อค้าขาย และคมนาคมขนส่งผลผลิต ออกสู่ตลาดได้สะดวกอีกทางหนึ่ง
การท่องเที่ยว ความสวยงามสงบร่มรื่นของภายในบริเวณเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและพักผ่อนหล่อนใจเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้าน ธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามไปด้วย

เขื่อนสิรินธร สวนสิรินธร
สวนสิรินธร เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่กฟผ. จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และ ถวายเป็นราชสักการะต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน พระราชสมภพทรงมี พระชนมายุ ๓๖ พรรษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๔ โดยจัดเป็นสวนสาธารณะ อันร่มรื่นงดงามเพื่อให้สาธารณชน ได้พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
กฝผ. ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนนี้ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๔ รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ๔.๔๐ ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน เปิดสวนสิรินธรเมื่อวันที ๖ ตุลาคม ๒๕๓๔

หน้า 1 | 2

ข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถชมเวบไซต์นี้ให้สวยงามด้วย: Microsoft Internet Explorer V4.0 ขึ้นไป ความละเอียด: 800 x 600 Text size: Medium[ INTERNET ][ INTRANET ] [ SEARCH ][ COMMENT ]

Copyright 1997-2000 By Electricity Generating Authority of Thailand