แบบทดสอบทางจิตวิทยา

 

แบบวัดความเครียดสวนปรุง
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยใหม่  54 ข้อ (กรมสุขภาพจิต)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  (กรมสุขภาพจิต)
    ออกแบบและพัฒนาโดย 
กาญจนา วณิชรมณีย์, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์. อีคิว:ความฉลาดทางอารมณ์(ฉบับปรับปรุง).
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (กรมสุขภาพจิต)
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย-ใหม่(กรมสุขภาพจิต) ออกแบบและพัฒนาโดย  http://www.jvkk.co.th
แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย (กรมสุขภาพจิต)
แบบประเมินแอลกอฮอล์ (กรมสุขภาพจิต)
ดัชนีวัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ -66 ข้อ (กรมสุขภาพจิต)