ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา

 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดี
ดร.สุวิชากร ชินะผา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์เทมส์นที ชินะผา รองอธิการดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
อาจารย์ฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ศ.กีรติ บุญเจือ คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา
ดร.สุวิชากร ชินะผา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์วัชริณี ตระการสาธิต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.มารี รัตนฤทธิกุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อาจารย์นุชนาฎ เกษมสุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ธีรวัต อมรธาตรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.