ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา

 
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

พระสังฆราชยอด   พิมพิสาร
นายชาตรี   โสภณพนิช
ศาสตราจารย์ประยูร   จินดาประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงคุณ   อัตถากร
มาแมร์บุญประจักษ์   ทรรทรานนท์
อาจารย์สุเทพ   กิจสวัสดิ์Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.