ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา
 
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร

นายสมัย ชินะผา นายกสภามหาวิทยาลัยี
นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดี
ดร.สุวิชากร ชินะผา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ศ.กีรติ บุญเจือ คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา
ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อาจารย์ประจำคณะปรัชญาและศาสนา
รศ.ดร.สุนทร ณ รังษี อาจารย์ประจำคณะปรัชญาและศาสนา
ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช อาจารย์ประจำคณะปรัชญาและศาสนา
Dr.Francis Cais อาจารย์ประจำคณะปรัชญาและศาสนา
ศ.วิทย์ วิศทเวทย์ ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
รศ.ทวี ผลสมภพ ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย
ผศ.สมภาร พรมทา ผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย

 


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.