สาส์นจากผู้ประสาทการ

อาจารย์สมัย ชินะผา
พระเยซู ตรัสว่า "เราคือหนทาง ความจริงและชีวิต......"
    "I am the Way , Truth and Life"
PETER BAYNE กล่าวว่า "The Idea of Philosophy is Truth
    The Idea of Religion is Life"
CICERO กล่าวว่า "To study Philosophy is nothing but
    to prepare one's self to die"


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นโชคดีที่ ท่านอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย มีความคิดริเริ่มเปิดปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา Ph.D. และได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้มาช่วย

ท่านศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยภูมิปัญญา ความสามารถในสาขานี้ อีกทั้งสมัครใจอย่างเต็มที่ในคำเชื้อเชิญ ความพร้อมจึงเกิดขึ้น จากการได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย

ถ้าจะถามว่ามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีจุดหมายอะไรในการเปิดสาขานี้ แน่นอนต้องมีจุดหมาย เพราะ "ผู้ทำ ทำเพราะมีจุดหมาย" (Agens agit propter finem) มีจุดหมายให้ผู้รักความปรีชา ฉลาด เรียนรู้ถึงความจริงและชีวิต เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ นำไปสั่งสอนอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป

ผมขออวยพรให้ หยาดเหงื่อบนหน้าผากของบรรดาอาจารย์ทุกท่าน จงรดลงบนเมล็ดพืชทุกเมล็ด ในเนื้อนาบุญเซนต์จอห์น เพื่อความปีติยินดี ในความงดงาม แด่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ยิ่ง ๆ ขึ้นเทอญ


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.