สาส์นจากอธิการบดี

นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีความยินดีและภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสทางเลือกในการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่มีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้น

คณะปรัชญาและศาสนาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นนี้ เป็นคณะแรกที่เปิดการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงและยาวนาน นำทีมโดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ เป็นคณบดี และมีความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษา ให้เอื้ออำนวยต่อความหลากหลายของผู้เรียนเป็นสำคัญ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีความเชื่อและมั่นใจว่า ผู้ที่ได้มาศึกษาในคณะปรัชญาและศาสนา จะสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ธุรกิจการงาน ด้วยความมั่นใจ มีมุมมองที่กว้างไกล มีความรอบคอบ และครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีความรู้ในการพินิจวิเคราะห์ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นกลาง

 


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.