คำปรารภจากคณบดี

ศ.กีรติ บุญเจือ


ขอต้อนรับผู้สนใจเข้าสู่หลักสูตรปริญญาเอกปรัชญา ซึ่งจะเป็นปรัชญาอะไรก็ได้ที่แต่ละคนอยากเรียนอยากรู้อยากแสวงหา ใครรู้และสนใจวิชาใดอยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถต่อยอดด้วยปรัชญาได้ทุกอย่าง เพื่อคิดอย่างปรัชญาในสายงานของตน เช่น นักการศึกษามหาบัณฑิตก็มาต่อยอดเป็นผู้เข้าใจการศึกษาอย่างนักปรัชญาและบริหารการศึกษาอย่างนักปรัชญา เป็นต้น แพทย์ นักกฎหมาย วิศวกร นักการสื่อสาร ฯลฯ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน ขอให้มาปรึกษากับเรา

เราตั้งใจผลิตนักปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้เป็นผู้นำทางความคิดและผู้ชี้แนะสังคมในที่ ๆ เขาสังกัดอยู่ เพื่อเป็นที่พึ่งทางปัญญา ณ ที่ตรงนั้น เป็นผู้แก้อวิชชา ณ ที่ตรงนั้น เป็นผู้สามารถให้ความกระจ่างในปัญหาต่าง ๆ ณ ที่ตรงนั้น เราต้องการผู้สงเคราะห์สังคมที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อีกมาก ให้กระจายกันอยู่ในที่ต่าง ๆ ของสังคมไทย เหมือนเชื้อแป้งที่ดี เหมือนเมล็ดพันธุ์ดี เหมือนเลือดดี เหมือนดินดี ฯลฯ

ถ้าท่านจบปริญญาโทไม่ว่าสาขาใด หรือปริญญาตรีปรัชญา หรือศาสนา ไม่ว่าจากสถาบันใด ท่านมีสิทธิ์จะสนใจเป็นนักปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่การตัดสินใจของท่านง

 


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.