ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา

 
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา
11 ธันวาคม 2544 พบอาจารย์ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ในขณะรับประทานอาหารหลังการประชุมเรื่องสื่อมวลชน ปรารภว่าเซนต์จอห์นอยากจะเปิดการสอนปรัชญาและศาสนา ยังหาใครมาดำเนินการไม่ได้ ขอคำแนะนำ หลังจากแลกเปลี่ยนข้อคิดกันพอสมควร ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ ก็เสนอตัวว่า "ถ้าอยากให้ผมไปทำก็ลองขอจากท่านภราดาประทีป โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดูซี เพราะที่นั่นมีคนสอนเหลือเฟือแล้ว"

22 ธันวาคม 2544 ท่านอาจารย์สมัย ชินะผา ผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีโอกาสพบท่านภราดาประทีป จึงมีการเจรจาเกิดขึ้นจนมีการตกลงในหลักการว่า ไปช่วยดำเนินการก่อตั้งคณะปรัชญาและศาสนาที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นได้ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขอให้ช่วยสอน ต้องช่วย จึงเป็นอันตกลงกันในหลักการ

29 มกราคม 2545 นัดประชุมบรรดาผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เพื่อช่วยกันดูว่าจะเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ สรุปด้วยการลงมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป

25 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยซักถามจนเป็นที่พอใจแล้วมีมติให้ยื่นเรื่องให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณา

18 มิถุนายน 2545 กรรมการหลักสูตรปรัชญาของทบวงมหาวิทยาลัยประชุมพิจารณานัดแรก

19 กรกฎาคม 2545 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยนัดดูความพร้อมและประชุมครั้งที่ 2

6 กันยายน 2545 กรรมการทบวงมหาวิทยาลัยประชุม มีมติให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) ได้ตามที่ขอ

1 พฤศจิกายน 2545 เริ่มรับสมัครนักศึกษาเตรียมปริญญาเอก


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.