ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการหลักสูตร
ประวัติคณะปรัชญาและศาสนา


 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายสมัย ชินะผา นายกสภามหาวิทยาลัยี
นายสุมน ชินะผา อุปนายกคนที่ 1
นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกคนที่ 2
ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ผู้แทนทบวงฯ กรรมการ
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ผู้แทนทบวงฯ กรรมการ
รศ.ดร.สุธี เอกะหิตานนท์ ผู้แทนทบวงฯ กรรมการ
รศ.ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท ผู้แทนทบวงฯ กรรมการ
นางศานสนีย์ ศิริชุมแสง ผู้แทนทบวงฯ กรรมการ
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายปกรณ์ ทวีสิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ดร.สุวิชากร ชินะผา กรรมการ
นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา กรรมการ
นายเทมส์นที ชินะผา กรรมการ
นางฤดีทิพย์ ควรทรงธรรม กรรมการ
นางธิดา อนันตเสรี เลขานุการสภาฯ

 


Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution. All rights reserved.