สำนักส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 3 อาคารชิน โสภณพนิช เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

l ภารกิจ

l คู่มือการวิจัย

l ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ

l ผลงานวิจัย

l จดหมายข่าวการวิจัย

l บทความ / เกร็ดความรู้

l ติดต่อเรา

l แนะนำเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชม

 

  ผลงานวิจัย
 
  ปีการศึกษา 2537
1. ประสิทธิภาพของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ศึกษากรณี : นักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มเซนต์จอห์น / อาจารย์จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย (ผู้ร่วมวิจัย 7 คน)
 

  ปีการศึกษา 2538

1. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์) / อาจารย์วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ (ผู้ร่วมวิจัย 1 คน)
 
2. การลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมโดยอาศัยเทคนิคการจัดทำระบบรายชิ้นเต้มรูปแบบ กรณีศึกษา : บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด / อาจารย์สมชาย  คุ้มพูล
 
3. BARCODE กับการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : การนำรหัสแท่งมาใช้ในการควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) / อาจารย์สมชาย  คุ้มพูล
 
4. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของธนาคารเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
5. กลยุทธ์การนำเสนองานของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย / อาจารย์โชติรส  ทิมพัฒนพงษ์ (ผู้ร่วมวิจัย 2 คน)
 
6. การติดตามผลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะบริหารธุรกิจที่วิทยาลัยเซนต์จอห์น / อาจารย์เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์
 
7. การติดตามภาวะการมีงานทำ ผลการปฏิบัติงาน ทัศนคติต่ออาชีพ และคุณลักษณะความเป็นคนดีของผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์จอห์น ภาคปกติ ปีการศึกษา 2534 - 2536 / อาจารย์นิภาพรรณ  เวียงพระปรก
 
8. นักประชาสัมพันธ์กับการนำหลักกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในเชิงปฏิบัติการ / อาจารย์กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ (ผู้ร่วมวิจัย 1 คน)
 
9. การประเมินประสิทธิผลโครงการวิทยุโดยเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี รายการคุณคือ...คนดี F.M. รด. 96.0 MHz ของกรมการรักษาดินแดน / อาจารย์จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย (ผู้ร่วมวิจัย 12 คน)
 
10. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : โครงการ "เซนต์จอห์นรักษ์ช้าง" / อาจารย์จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย (ผู้ร่วมวิจัย 11 คน)
 
11. การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนและนักศึกษาในกลุ่มเซนต์จอห์นที่มีต่อการเจ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / อาจารย์ชนิดา  มิตรานันท์ (ผู้ร่วมวิจัย 2 คน)
 

  ปีการศึกษา 2539

1. การสำรวจความต้องการของตลาดด้านการศึกษาต่อ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / อาจารย์จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย (ผู้ร่วมวิจัย 15 คน)
 

  ปีการศึกษา 2540

1. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอันเป็นผลมาจากการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / อาจารย์อรรถพร  กงวิไล (ผู้ร่วมวิจัย 3 คน)
 
2. บทบาทการจัดการของผู้จัดการธนาคารสาขา ของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / ธนะ เสริมพงศ์
 
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าระหว่างร้านสะดวกซื้อกับร้านขายของชำ / รัตนา ปุญศิริ
 
4. การบริหารความเสี่ยงธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย / ลัคนา พัชราวลัย
 

  ปีการศึกษา 2541

1. ภาวะผู้นำและผลประโยชน์ตอบแทนที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของคนในองค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย / ทวนชัย ช่องสว่าง
 

  ปีการศึกษา 2542

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอกชน / จันท์แสง เดโชพล
 
2. การศึกษาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร / ทรรศนีย์ ปราบอักษร
 
3. ความคาดหวังของบัณฑิตไทยก่อนและหลังวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ: กรณีนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
 

  ปีการศึกษา 2543

1. วิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณาของรถยนต์โตโยต้า โซลูน่า ในช่วงปี 2539-2542 / กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
 

  ปีการศึกษา 2544

1. ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นต่อการใช้ห้องปฏิบัติการ Self Access Centre ปีการศึกษา 1/2544 / กาญจนา ภัทราวิวัฒน์, อาทิตยา จารุจินดา
 
2. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับพรรคไทยรักไทยของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร / จินตนา คล้ายศรี
 
3. สื่อที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่คริสต์ศาสนาคาทอลิกประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร / สุวพักตร์ จารุจงกลวงศ์
 
4.

บทบาทของรายการข่าวบันเทิงที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / ประกิจ ณ สมบูรณ์
 

5.

สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสื่อสารการตลาดสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / อัตนันท์ เดโชพิศาลวงศ์
 

6. การพัฒนาระบบการจัดการและระบบกรตลาดของสินค้าหัตถกรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในเขตภาคกลาง / กัญญมน อินหว่าง และคณะ
 
7. ความเชื่อมั่นของเกษตรกรไทยที่มีต่อแผนเงินกู้มิยาซาวาในเขตภาคกลาง / ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
 

  ปีการศึกษา 2545

1. ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2544 / จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
 
2. สภาพปัญหาของวิชาศึกษาทั่วไปในทัศนะของผู้สอนและผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย / ศิริพร เสริตานนท์
 
3. ความพึงพอใจในบริการของผู้เข้าใช้ Homepage มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / บุศรินทร์ แย้มรอด
 
4.

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา 2544 / พรหมอาสน์  ประดิษฐ
 

5. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร / อัญชลี พินิจจันทร์
 
6. บทบาทของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร / ร้อยเอกหญิงลีลาวดี สุขโต
 
7.

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานวิทยุชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี / จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย และ กุนนที อนุรักติพันธุ์
 

8.

ทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2544 / สุภาภรณ์ วิวัฒน์สถิตวงศ์ และคณะ
 

  ปีการศึกษา 2546

1. การศึกษาเนื้อหาคุณธรรมและจริยธรรมในหนังสือชุดแฮร์รี่ พอตเตอร์ / วราภรณ์ เตชะสุวรรณา
 
2. ความคิดเห็นของบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / พิเศษ ชัยดิเรก
 
3. กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย : กรณีศึกษากุ้งกุลาดำ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญมน อินหว่าง, วิไล ชินะผา, ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา
 
4. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ากับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร / สมัชญ์พล อิ่มฤทัย
 
5.

การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้มีสิทธิใช้บริการทางการแพทย์ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เขตกรุงเทพมหานคร / เฉลิมชัย เหล่าบุศณ์อนันต์
 

6.

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการตลาดและการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จำกัด / วนิดา แฉล้มเขตต์
 

7.

กลยุทธ์และประสิทธิผลของการใช้แฮนด์บิลของธุรกิจภาพยนตร์ศึกษาเฉพาะกรณี : ภาพยนตร์ฮอลลีวูด / ธำรง รัตนภรานุเดช
 

  ปีการศึกษา 2547

1. การประเมินประสิทธิผลรายการ "สานความรู้ สู่คุณภาพการศึกษา" / ดร.นันทิยา ดวงภุมมาศม ผศ.ดร.จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย และ ฑัณทิมา รักษเขตภักดี
 
2. พฤติกรรมทางวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / โสภา ผลเจริญ
 
3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกับสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลาง / จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตร MBA ต่องานบริการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา 2544 / กัลยาณี คงรัศมี
 
5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย / จิราพร บุณยเนตร
 
6. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อทักษะการจัดการของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฎ กรณีศึกษาเฉพาะ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคกลาง / นภดล ชนะโยธิน
 
7. ความคิดเห็นของผู้ส่งออกไทยต่อมาตรการความปลอดภัยตู้สอนค้าในการส่งสินค้าออกไปสหรัฐอเมริกา / นภัสวรรณ ชูเขียว
 
8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งอกปลาทูน่ากระป๋องของไทย / อังคณา โชคพงษ์ธร
 
9. ความพึงพอใจของผู้ป่ายที่มีต่อการรับการรักษาพยาลบาลในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค / ประภวิษณุ์ ศรีวิเชียรชัย
 
10. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อรถกระบะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเฉพาะยี่ห้อโตโยต้า / พรรษา นัยสุภาพ
 
11. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกร กรณีศึกษาเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี / ภาสกร รอดแผลง
 
12. ปัจจัยที่มีผลต่อนักลงทุนในการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / วรรณรดา เพ็ชรดี
 
13. พฤติกรรมของผู้บริโภคกับการเลือกใช้สถานบริการออกกำลังการ กรณีศึกษาเฉพาะผู้บริโภคในเขตบางกะปิ / วิไล สรกิจ
 
14. รูปแบบการดำเนินชีวิตของเด็กวัยเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร / วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์
 
15.

วิเคราะห์กลยุทธ์สื่อสารการตลาดภายในประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.  2539 – พ.ศ. 2543 / โดย ห้องสิน นาคปานเสือ
 

16.

รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของกลุ่มคนวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร / นวาริน ห่อวิวัฒน์
 

17. ปัญหาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเซนต์จอห์น / อรัญ ศรีประทุม
 
18.

ความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนต่องานบริการห้องสมุดโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น / สรวีย์ หงษ์น้อย
 

19.

ขวัญในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนเซนต์จอห์นระดับอาชีวศึกษา / รัตนา ศรีกรการ
 

20. การจัดการศึกษาปฐมวัยตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น / กาญจนา เยื้อนหนูวงศ์
 
21.

An Empirical Study of Students’ Expectations and Perceptions of Service Quality in Higher Education at Saint John’s University in Thailand / Khanchitpol Yousapronpaiboon
 

22.

ความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายปกครองต่อปัญหาและสาเหตุของปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 / กุลสิริ สำเนียง
 

  ปีการศึกษา 2548

1. ราชาศัพท์ในวิถีไทยและในสื่อสิ่งพิมพ์ / รองศาสตราจารย์จริยา  สมประสงค์
 
2. กำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญมน อินหว่าง, อาจารย์วัชริณี ตระการสาธิต, อาจารย์พูนฤดี สุวรรณพันธุ์
 
3. การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ / กนกวรรณ มีปลั่ง
 
4. ความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานที่มีต่อทักษะการจัดการของผู้บริหารระดับต้น กรณีศึกษา: บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ชัยรัตน์ ชัดฝั้น
 
5. การปรับตัวของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยหลังแปรรูปเป็นบริษัทจำกัด (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / นฤมล ผดุงสกลกิจ
 
6. การรับรู้บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ /มลิวัลย์ นันที
 
7. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์กะรัต / ร้อยตำรวจเอก ชาตรี แหวนสูงเนิน
 
8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน / วุฒิ หาญสุรนันท์
 
9.

ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฟ้าใส / นภาภิส  ตรีเพ็ชรไพศาล
 

10. วิเคราะห์งบการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
 

  ปีการศึกษา 2549

1. สภาวะความเครียดและยุทธวิธีการจัดการกับความเครียดของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร / พูนฤดี สุวรรณพันธุ์
 
2.

การศึกษาเปรียบเทียบความหมายและวิธีการใช้คำ “มัน” ในวรรณกรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน / จริยา สมประสงค์