พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการตลาดและการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา จำกัด

โดย วนิดา แฉล้มเขตต์

บทคัดย่อ
 

                การวิจัยเรื่อง  “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการตลาดและการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพาของประชาชนในเขตกรุงเทพหมานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์เลมอนฟาร์มพัฒนา  จำกัด”   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเลมอนฟาร์ม  ศึกษาความแตกต่างระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มจากสื่อต่าง ๆ   กับทัศนคติของประชาชนต่อส่วนประสมทางการตลาดของเลมอนฟาร์ม   ศึกษาความแตกต่างระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มจากสื่อต่าง ๆ  กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเลมอนฟาร์มของประชาชนและศึกษาความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเลมอนฟาร์มกับพฤติกรรมการซื้อของประชาชนโดยศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

                รูปแบบของการวิจัยจะใช้การวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive  Research)   แบบวัดครั้งเดียว  (One-shot case study)    โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน  450  คน  โดยใช้วิธีการเจาะลงเลือกศึกษาจากประชาชนที่มาเติมน้ำมันในบริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก  และศึกษาจากประชาชนที่สัญจรอยู่ในบริเวณที่มีสหกรณ์เลมอนฟาร์มเปิดดำเนินการอยู่จำนวน  9  สาขา  จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ  Non-Probability Sampling    ซึ่งใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental  Sampling)   ใช้สถิติเชิงพรรณนา  คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  อธิบายข้อมูลลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากร   การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์ม  ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์ม  ใช้สถิติ  T-Test  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  2  ตัวแปร  และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยใช้สถิติ  Chi-Square  ผลการวิจัยพบว่า  

                1. ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเลมอนฟาร์มไม่แตกต่างกัน

                2. ผู้ที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มที่แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มไม่แตกต่างกัน

                3. ผู้ที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเลมอนฟาร์มที่แตกต่างกัน  ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่ไม่แตกต่างกัน

                4. ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์มส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของเลมอนฟาร์ม

 

จำนวนผู้เข้าชม
 
Free Counter
Free Counter

l สำนักส่งเสริมการวิจัย l