หน่วยรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

หน่วยรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็น หน่วยงานบริการและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ทำหน้าที่ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารภาพลักษณ์ของกลุ่มสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของสถาบันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์นและสาธารณชนภายนอกเซนต์จอห์น ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มเซนต์จอห์น โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักศึกษา อาจารย์ หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนยังเป็นหน่วยงานด้านการสรรหานักศึกษาโดยมีแผนการปฏิบัติงานในกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายในการรับสมัครนักเรียนและนัก ศึกษาให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น

ปรัชญา : (Motto)
สื่อสารฉับไว ทันใจทุกเหตุการณ์

วิสัยทัศน์ : (Vision)
เป็นหน่วยงานที่ รอบรู้ ติดตามและนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น ตลอดจนสามารถสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ “ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์น ” และ “สาธารณชนภายนอกเซนต์จอห์น”

พันธกิจ : (Mission)
1. ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเซนต์จอห์นให้ได้รับข้อมูลข่าว สารที่ฉับไว ถูกต้อง ครบถ้วน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเซนต์จอห์นให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

2.สร้างสรรค์กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อจุดมุ่งหมายในการสรรหานักเรียนและนักศึกษาให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น

3. ดำเนินการผลิตเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อใช้การเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกลุ่มเซนต์จอห์น เพื่อประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อไป

4. มุ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มเซนต์จอห์น และปกป้องความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น