กิจกรรมของปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     
 
ประมวลภาพการอบรมสัมมนาในหัวข้อ
"Leading by Heart , Leading for Results"
โดย Prof. Dr.Philip Hallinger
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของคณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2551

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
"ภาวะผู้นำทางการศึกษายุคใหม่"
โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง BC905 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
"มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา"
โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
อ.นาวิน วิยาภรณ์
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง BC901 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
"เขตพื้นที่การศึกษาและการกระจายอำนาจ"
โดย อ.อำนาจ วิชยานุวัติ
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.00-12.00น.
ห้อง BC901 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
"ค่านิยมสำหรับคนรุ่นใหม่"
โดย พลอากาศตรีนายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ
ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 13.00-16.00น.
Click เพื่อดูรายละเอียด