หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
 
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
    แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
2. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่สามารถกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ     และการใช้อำนาจที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
    และเป็นรูปธรรม
3. เพื่อผลิตนักวิจัยในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาที่สามารถวิจัย และทดลองนวัตกรรมใหม่
    เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการบริหารการศึกษา