โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
1. หลักสูตรแบบ 1  เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
2. หลักสูตรแบบ 2  เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) และศึกษารายวิชา (Course Work)
    เพิ่มเติม ประกอบด้วย
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 3 วิชาไม่นับหน่วยกิต  
     หมวดวิชาพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเอก
9 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
     ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
   
วิชาเสริมพื้นฐาน  
     MEA 5501 พื้นฐานระบบการศึกษา    ศึกษาความสำคัญของระบบการศึกษา โดยเน้นถึงโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆภายในระบบการศึกษาทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศที่มีอิทธิพลต่อการจัดระบบการศึกษาการพัฒนาระบบการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบายและแผนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ การค้นคว้าการปฏิวัติการเรียนรู้ในประเทศต่างๆ  
     MEA 5502 จิตวิทยาการบริหาร    ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีมนุษยนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม จิตวิทยาการปรับพฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมในองค์การ เทคนิคการนำทฤษฎีจิตวิทยามาประยุกต์ใช้  การใช้กรณีศึกษา และการใช้กระบวนการกลุ่ม  
     EAD 6101 สถิติเพื่อการวิจัยขั้นกลาง    ::การอธิบายลักษณะข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัว และมากกว่าหนึ่งตัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางรูปแบบชนิดตัวแปรตามกำหนด (Fixed Effect Model) และรูปแบบชนิดตัวแปรสุ่ม (Random Effect Model) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในลักษณะที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Non-causal Relationship) โดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสถิติไคว์สแควร์และความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมในการวิจัยกึ่งทดลอง และการแปลความหมายผลที่ได้จากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ::  
   
วิชาพื้นฐาน   9 หน่วยกิต  
     EAD 7101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง
3 หน่วยกิต
     EAD 7102 สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง
3 หน่วยกิต
     EAD 7103 ทักษะกระบวนการคิดเพื่อการบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
   
วิชาเอก   9 หน่วยกิต  
     EAD 7201 ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารแบบบูรณาการ
3 หน่วยกิต
     EAD 7202 ภาวะผู้นำ
3 หน่วยกิต
     EAD 7203 สัมมนาทางการบริหารการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
3 หน่วยกิต
   
วิชาเอกเลือก   6 หน่วยกิต  
     EAD 7301 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
3 หน่วยกิต
     EAD 7302 การวิจัยอนาคต
3 หน่วยกิต
     EAD 7303 การวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษา
3 หน่วยกิต
     EAD 7304 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิผลและคุณภาพ
3 หน่วยกิต
     EAD 7305 การบริหารหลักสูตรและการสอน
3 หน่วยกิต
     EAD 7306 การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3 หน่วยกิต
     EAD 7307 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
     EAD 7308 หัวข้อพิเศษทางบริหารการศึกษา
3 หน่วยกิต
     EAD 8000 ดุษฎีนิพนธ์ 
36 หน่วยกิต
   
** สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญามหาบัณฑิตด้านการศึกษาจะต้องเรียนเสริม 2 วิชา คือ
     MEA 5501 พื้นฐานระบบการศึกษา  
     MEA 5502 จิตวิทยาการบริหาร