คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   
หลักสูตรแบบที่ 1   ( เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ )
  1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านบริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30
  4. มีความรู้ในสาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
  5. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    ----------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรแบบที่ 2 ( เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม )
  1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา<กรณีไม่สำเร็จด้านการศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน>
  2. มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือด้านอื่นๆไม่น้อยกว่า 2ปี
  3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20
  4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น