สิ่งที่ควรทราบในการสมัครเรียน
   
1. เอกสารการสมัคร - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 <กรณีมาสมัครด้วยตัวเอง> - สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ <กรุณานำตัวจริงมาด้วย>
  - สำเนาTranscript หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย จำนวน 2 ฉบับ
   <กรุณานำตัวจริงมาด้วย>
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  ------------------------------------------------------------------------
2. ค่าใช้จ่าย - ค่าสัมภาษณ์ 1,000 บาท <นำมาชำระในวันที่สัมภาษณ์>
  - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 10,000 บาท <กรณีที่สัมภาษณ์ผ่าน>