ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดการบรรยาย

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี : ผู้สอนวิชา MEA5205 ทฤษฏีการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ กล่าวประวัติของวิทยากร

บรรยากาศการรับฟังการบรรยาย (Before Breake)

Break
บรรยากาศการรับฟังการบรรยาย (After Breake)

ดร.ธนีนาฎ คณบดีฯ กล่าวขอบคุณวิทยากร

ศ.ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ กล่าวขอบคุณวิทยากร

ศ.ดร. สำเนาว์ ขจรศิลป์ มองของที่ระลึกแด่วิทยากร

วิทยากรและนักศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ร่วมฟังการบรรยายถ่ายรูปร่วมกัน

นายแพทย์มหิปธร ชินะผา ให้เกียรติ ร่วมรับฟังการบรรยาย