St. John's University

menu


 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี , ต่อเนื่อง 2 ปี และปริญญาใบที่สอง) ภาคกลางวัน และภาคค่ำ
รับสมัครจากผู้มีวุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ มีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาการตลาด (English Pro.)

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
- สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- สาขาวิชานิติศาสตร์

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าสื่อสาร)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
ระดับปริญญาตรี

 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบ รบ. 2 ฉบับ
กรณีโอนย้ายต่างสถาบันใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

1. ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันเดิม 2 ฉบับ
2. สำเนาใบ Course Description (คำอธิบายรายวิชา) 2 ฉบับ
ระดับปริญญาโท - เอก 

 

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. สำเนาใบ Transcript 2 ฉบับ
5. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-9387058-65 ต่อ 301 , 302 , 303