โครงสร้างการบริการ

 

 โครงสร้างการบริหารงาน

 บุคคลากร

 ภาระหน้าที่

 ปฏิทินกิจกรรม

 คณะกรรมสโมสรนักศึกษา

 ประมวลภาพกิจกรรม

 สาระพันน่ารู้

หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 

 

 

 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืม

อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (7) และมาตรา 45 (2)(3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

1.1ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อ ครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังจะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

 

1.2 รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

 

ก. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับ รายได้ของบิดาและมารดา ในกรณ๊ที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

 

 

ข. รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมขอ รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

 

1.3 ในการรับรองรายได้ของผู้ขอกู้ยืมเงินตาม ข้อ 1.1 ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่วดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

 

 

ก. ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า

 

 

ข. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

 

 

ค. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

 

 

 

ข้อ 2 นอกจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามที่กำหนดไว้ ใน "พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541" แล้ว นักเรียนหรือนักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณ สมบัติอื่นตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.3 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.4 ถึง ข้อ 2.7 ดังต่อไปนี้

 

2.1เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและ ประเมินผลของสถาบันการศึกษา

 

2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุรา เป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

 

2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือ ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับ ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

 

2.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา ใด ๆ มาก่อน

 

2.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

 

2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง ที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

 

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็น ต้นไป

 

 

 

 

 

           ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2544  

 

 

 

                    (นายสมใจนึก เองตระกูล)

 

                      ปลัดกระทรวงการคลัง

 

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 


 

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี เลขที่ 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงโรงเทพมหานคร 10900

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2512-1237 หรือ 0-2511-0714