โครงสร้างการบริการ

 

 โครงสร้างการบริหารงาน

 บุคคลากร

 ภาระหน้าที่

 ปฏิทินกิจกรรม

 คณะกรรมสโมสรนักศึกษา

 ประมวลภาพกิจกรรม

 สาระพันน่ารู้

หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2561  

 

 

 

 
 ภาระหน้าที่

เป้าหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา ดังนี้คือ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม ตามปณิธานและเป้าหมายของสถาบัน

 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน การดำเนินชีวิตในสังคม และความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

3.เพื่อพัฒนาและปฏิรูปการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

แผนกพัฒนานักศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นบุคคลที่ดีพร้อมสำหรับสังคมและประเทศชาติ

การพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

การพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสียสละ อดทน เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นบุคคลที่พร้อมทำประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ

แผนกสวัสดิการนักศึกษา
การบริการสวัสดิการนักศึกษา
ให้บริการต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้อย่างสะดวกและมีความสุข

การพัฒนาบริการอนามัย
ให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจ่ายยา ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นักศึกษา   และบุคลากร เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 


 

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี เลขที่ 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงโรงเทพมหานคร 10900

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 เลขที่ 1110  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2512-1237 หรือ 0-2511-0714