St. John's University

menu


 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

กีฬาสีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ประมวลภาพกิจกรรม กีฬาสี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  "SJU Games 2551" เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2551

ดูงานที่โรงงานอู่ตะเภา

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  ณ โรงงานอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

มือใหม่ลั่นไกชัตเตอร์

ประมวลภาพอบรมงานด้านนิเทศศาสตร์ หัวข้อ "มือใหม่ลั่นไกชัตเตอร์ เรียนรู้การถ่ายภาพเบื้องต้น" เมื่อวันที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2551 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สัปดาห์ห้องสมุด

ประมวลภาพกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 5 "บริการอย่างไร... ประทับใจผู้ใช้"  วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2551
 

St.John's Music Festival

ประมวลภาพกิจกรรม St.John's Music Festival 2008 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 

ร่วมอนุรักษ์ไทย

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสืบสานงานศิลป์ "ศิลปะประดิษฐ์ ครั้งที่ 4" ภายใต้ชื่อ กระเป๋าผ้าไทยร่วมใจพิทักษ์โลกร้อน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 

ประมวลภาพ การศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาคณะศึกษาศาสตร์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 15 – 24 ตุลาคม 2551
 

สำนักอธิการบดี ส่วนบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 

ประมวลภาพโครงการ "ด้วยรัก และห่วงใย บุคลากร" จัดโดย ส่วนบริหารงานบุคคคล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551
 

ประมวลภาพ โครงการ ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศสร้างจิตสำนึกนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551
 

ประมวลภาพ โครงการเซนต์จอห์นดับบุหรี่เปลี่ยนชีวีให้สดใส วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ณ BC501 อาคารชิน โสภณพนิช โดยสำนักบริการนักศึกษา

ประมวลภาพงานสัมมนา St.John's Toastmasters Club Charter Celebration "Together will be the best"
 

รศ.จริยา สมประสงค์ นำเสนอบทความวิชาการจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความดี ศึกษาเฉพาะนิทานธรรมและนิทานชาวบ้าน ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการในวิชาภาวะผู้นำ "Leadership in Reality Life : ภาวะผู้นำ จากทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde

ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมกันปลูกป่า โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551
 

ประมวลภาพการสัมมนา "เหลียวหลัง..แลหน้า..การนำเสนอข่าวโทรทัศน์ไทย" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 จัดโดยสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

แผนกสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ "สร้างความสำเร็จให้องค์กร ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ " เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ "กระดาษสา สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม BC401
 

ประมวลภาพกิจกรรม Green'08 Marketing Showcase จัดโดย สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
 

วิชาภาวะผู้นำ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการ "On Stage Leadership Skills" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551
 

ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมคนวัยมันส์รักษ์โลก TEENS SAVE THE EARTH
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนไทยร่วมใจปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ" ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551

โครงการสัมนาทางการจัดการ "TESCO LOTUS ความเป็นหนึ่งก้าวไกลใส่ใจสังคม" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
 

ประมวลภาพโครงการฝึกประเมินสถานศึกษาในหลักสูตรการประเมินของ สมศ. โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25-27 สิงหาคม 2551
 

ประมวลภาพการ แข่งขันเซปักตะกร้อ เซนต์จอห์นคัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 3-9 กันยายน 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 

ประมวลภาพ Canon U-League 2008 ที่ทางมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เข้าร่วมกิจกรรม
 
 

คณะบริหารธุรกิจจัด โครงการนักการตลาดเส้นทางนอกตำรา ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2551