Faculty of LAW

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ตอบปัญหากฏหมาย

หน้าแรก

 

      

ประวัติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยอาจารย์สมัย ชินะผา นายกสภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้
อาจารย์ปราการ วยาจุต เป็นผู้ดำเนินการร่างหลักสูตรสาขานิติศาสตร์ (ภาคค่ำ) เสนอทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาได้เปิดรับนักศึกษาประเภท "ปริญญาที่สอง" และ "ภาคปกติ" ในปีการศึกษา 2543 และ 2544 ตามลำดับ

เดือนตุลาคม 2535 รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช (อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรก โดยมีอาจารย์ปราการ วยาจุต ดำรงตำแหน่งรองคณบดี

21 มิถุนายน 2536 นายวันชัย ศิริชนะ ผู้ช่วยปลัดทบวงปฏิบัติราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องการเปิดดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ว่า รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 เป็นต้นไป


คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและเปิดดำเนินการหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีรายนามดังต่อไปนี้

 

1.

 ศ.บัญญัติ สุชีวะ ประธานกรรมการ

2.

ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล รองประธานกรรมการ

3.

นายโอภาส อรุณินทร์ กรรมการ  (ผู้แทน เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)

4.

อ.พิพัฒน์ จักรางกูร กรรมการ

5.

อ.อัครวิทย์ สุมาวงศ์ กรรมการ

6.

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการ

7.

รศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการ

8.

รศ.ดร.โภคิน พลกุล กรรมการ

9.

อ.เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการ

10.

อ.กมลมิตร วุฒิจำนงค์ กรรมการ

11.

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา หรือ ผู้แทน กรรมการ

12.

นายณรงค์ เพียรเกิดสุข กรรมการ  (ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

13.

เจ้าหน้าที่กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรรมการและเลขานุการ

14.

เจ้าหน้าที่กองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

ปี พ.ศ.2539 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอกชุดใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.

ศ.บัญญัติ สุชีวะ

2.

อ.พิพัฒน์ จักรางกูร

3.

อ.อัครวิทย์ สุมาวงศ์

4.

รศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

5.

รศ.ดร.ศรีราชา เจริญพานิช 

 

ปี พ.ศ.2536 เปิดหลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ
ปี พ.ศ.2539 ได้รับรองมาตรฐานถาวร
ปี พ.ศ.2543 เปิดหลักสูตร 3 ปี (ปริญญาที่ 2)
ปี พ.ศ.2544  เปิดหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

 

วัตถุประสงค์ของคณะนิติศาสตร์

1.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชากฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นหนักทางกฎหมายธุรกิจและภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย

2.

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสนองตอบความต้องการของสังคม ทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.

เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้าศึกษาต่อในวิชากฎหมายขั้นสูงต่อไปได้ ทั้งในสถานศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ

4.

ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตทางกฎหมาย ให้ประพฤติตนอยู่ในจริยธรรมแห่งหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Laws Program)

 

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
Bachelor of Laws (LL.B.)

 

ปรัชญา

คณะนิติศาสตร์ มีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้เชี่ยวชาญและทำงานรับใช้สังคม จึงมีปรัชญาว่า

ผดุงคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สรรค์สร้างสังคม

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202