Faculty of LAW

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ตอบปัญหากฏหมาย

หน้าแรก

 
 

การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ หลักสูตร 4 ปี และ 3 ปี

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเริ่มเปลี่ยนจากสังคมการเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม มีการ ส่งเสริมการลงทุน และติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรผู้ใช้วิชาชีพกฎหมาย โดยเน้นที่กฎหมายธุรกิจและยังได้จัดเนื้อหา วิชาที่สอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม สำหรับตอบสนองความต้องการของสังคมไทย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

 1.

 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 1.1

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

 

1.2

สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐ หรือจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

 

1.3

ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมจะเข้าศึกษาต่อได้

 

1.4

ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำไปโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 

1.5

ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

 

1.6

มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่ง มหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

 

1.7

เป็นผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยรับรองเพื่อโอนหน่วยกิต เข้าศึกษาต่อ

2.

ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องสอบคัดเลือกโดยจะทำการสอบในวิชาต่างๆ ดังนี้

 

- วิชาภาษาไทย

 

- วิชาภาษาอังกฤษ

 

- วิชาคณิตศาสตร์

 

- วิชาสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป หรือความถนัดทางวิชาชีพ

 

- สัมภาษณ์ วิชาที่สอบนั้นอาจสอบเพียงบางวิชา หรือทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรก็ได้ กำหนด วัน เวลาและวิชาที่จะต้องสอบ จะได้มีประกาศให้ทราบก่อนสอบเป็นคราวๆ ไป

3.

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ 1.2 ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ตามกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ แต่จะได้ รับการผ่อนผัน ยกเว้น ไม่ต้องสอบข้อเขียน

ระบบการศึกษาและการวัดผล

 1.

 การแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในระบบทวิภาค คือ

 

 1.1

ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคเรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า 16 สัปดาห์

 

1.2

ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ

2.

การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบการจัดการศึกษา ขั้นปริญญาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2540 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 8 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา นักศึกษาหลักสูตร 3 ปี (สำหรับผู้ที่เรียนเป็นปริญญาที่สอง) จะต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา การลงทะเบียน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา

ใช้อาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมีห้องสมุดตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย มีหนังสือรวมกันประมาณ 22,563 เล่ม เป็น ภาษาไทยประมาณ 15,820 เล่ม ภาษาต่างประเทศประมาณ 6,743 เล่ม รับวารสารภาษาไทย 208 ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 101 ชื่อเรื่อง ตำราเรียนด้านกฎหมาย 950 เล่ม และมีการจัดซื้อเพิ่มเติมตามงบประมาณทุกปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202