Faculty of LAW

เกี่ยวกับคณะ

การรับสมัคร

หลักสูตร

กิจกรรมคณะ

 บุคคลากร

ปฏิทินการศึกษา

ตอบปัญหากฏหมาย

หน้าแรก

 

 

หลักสูตรการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

คลิกที่นี่ เพื่อดูไฟล์ .PDF

 

 

 

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคค่ำ)

คลิกที่นี่ เพื่อดูไฟล์ .PDF

 

 

 

แผนการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาที่ 2)

คลิกที่นี่ เพื่อดูไฟล์ .PDF

 

 

 

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย         : นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Lows (LL.B.)

ลักษณะการศึกษาของวิชานิติศาสตร์
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา

ตลาดงานและการประกอบอาชีพ
เป็นผู้พิพากษา อัยการ พนักงานสอบสวน ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกรทั้งภาครัฐและบริษัท ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ เลขานุการ ส.ส. เจ้าหน้าที่ประจำกองกรรมมาธิการต่างๆ รัฐสภา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี
ค่าหน่วยกิต วิชาแกน (วิชาบังคับ หรือวิชาเฉพาะ)
ค่าหน่วยกิต 800 บาท (ตลอดปีการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

4 ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ปวช. หรือเทียบเท่า

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันของรัฐ หรือจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faculty of Business Administration

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 6 อาคารชิน โสภณพนิช
เลขที่ 1110/5  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   โทรศัพท์ 0-2938-7058 ถึง 65 ต่อ 202