หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration : (Airline Business and Tourism)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว (Airline Business and Tourism)
   
     
 
       
    สองภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่กำลังเติบโต และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า
    50,000 ล้านบาทต่อปี จำเป็นต้องการบุคลากรที่ได้มาตรฐานในการรองรับการเปิดเสรีด้านการบิน และการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
    เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ
    ด้านธุรกิจการบิน
    - ธุรกิจสายการบิน (Airline Business) 
    - การบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)
    - การบริหารการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation Maintenance Management)
    - การบริการต้อนรับบนเครื่องบิน (In-flight Service Management) สำหรับการเป็นแอร์โฮสเตส และสจ็อต การเรียนการสอนที่บริษัทการบินไทย
    - การบริการต้อนรับภาคพื้น (Ground Service Management) ของสายการบิน การเรียนการสอนที่บริษัทการบินไทย
    ด้านการท่องเที่ยว
    - มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
    - การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
    - การจัดการธุรกิจประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเป็นรางวัล (MICE)
    ด้านการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ Mandatory and New
    - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
    - ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
    - การบริหารการเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยง (Change and Risk Management)
    - การจัดการการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Management)
    - การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
    - ภาวะผู้นำ (Leadership)
     
    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    (1) มัคคุเทศก์
    (2) ประชาสัมพันธ์
    (3) การท่าอากาศยาน
    (4) ธุรกิจการท่องเที่ยว
    (5) ธุรกิจลูกค้าสัมพันธ์
    (6) ธุรกิจบริษัทนำเที่ยว
    (7) ธุรกิจโรงแรม หรือที่พักแรม
    (8) ผู้ปฏิบัติการต้อนรับบนเครื่องบิน
    (9) ธุรกิจการขนส่งทางการท่องเที่ยว
    (10) ธุรกิจการตลาด และประชาสัมพันธ์
    (11) ผู้ปฏิบัติการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
    (12) การควบคุมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
    (13) ตัวแทนหรือศูนย์รับจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน
     
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่นี่...
   
หรือโทร.0-2938-7072

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071