หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (Bachelor of Science)
ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industrial)
  สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation Maintenance Management Program)
       
 
       
       
       
      
 
       
    หัวหน้าสาขาวิชา  คือ  อ. สุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา  
    ประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน มากกว่า 30 ปี ในกองทัพอากาศ, การบินไทย และองค์กรนาซ่า (NASA)
    - เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมอากาศยาน ( Aircraft Engineer), ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Technician) ด้านการบริหาร
    (Engineering Management) และการควบคุมคุณภาพ(Quality Assurance and Control)
    - เนื้อหาหลักสูตรอ้างอิงตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนประเทศสหรัฐอเมริกา ( FAA,14 CFR Part 147 )            
    Text Book ; Aviation Maintenance Technician Series
    - เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน : โครงสร้างอากาศยาน ( Airframe),
    เครื่องยนต์อากาศยาน( Power plant) และ ด้านการสื่อสารและระบบนำร่องอากาศยาน (Avionics and Navigation)
    - อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น Computer Base Training ในการเรียนรู้ระบบเครื่องบินสมัยใหม่ (Modern Aircraft) Airbus
    318/319/320/321 และ Boeing 737-600/700/800/900 รวมถึง Cockpit Aircraft Mock Up
    - คู่มือการเรียนการสอนเพิ่มเติม เช่น Technical Manual for training สำหรับเครื่องบินสมัยใหม่ (Modern Aircraft) Airbus 318/319/320/321
    และ Boeing 737-600/700/800/900
    - ฝึกการทำงานแบบวิศวกรเครื่องบิน( License Aircraft Engineer) ในห้องนักบินของเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator) Airbus 320
   
    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    (1) ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
    (2) วิศวกรอากาศยาน
    (3) นักวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
    (4) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยการซ่อมบำรุงอากาศยาน
    (5) เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน
    (6) เจ้าหน้าที่ดูแลการขนส่งสินค้า และพัสดุทางอากาศ (Cargo)
    (7) เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการการซ่อมบำรุงอากาศยาน
    (8) ช่างบริการภาคพื้นอากาศยาน
    (9) เจ้าหน้าที่บริหารคลังพัสดุอากาศยาน
     
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่นี่...
   
หรือโทร.0-2938-7072

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071