วิศวกรรมเครื่องกล  เป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของ
เครื่องกล,ศาสตร์ของเครื่องจักรกลและศาสตร์ด้านกระบวนการทางความร้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ  ในการวางแผน

ดำเนินการควยคุมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน โดยมีการนำ เอาเทคโนโลยีการออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

เช่น Autodesk, Inventor, Finite Element Analysis ฯลฯ เหล่านี้ เข้ามาช่วยพิจารณาถึงจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimum)

 

  เครื่องยนต์ Hybrid คืออะไร ? เป็นเครื่องยนต์ที่เกิดจากการผสมผสานการทำงานของเครื่องยนต์
ที่ใช้ น้ำมันและครื่องยนต์ ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สนใจอ่านต่อคลิก >>
    แก๊สโซฮอล์(E85)  คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลแปลงสภาพ( denatured ethanol) สูงถึง 85%
  กับ เบนซินธรรมดา   เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนใจอ่านต่อคลิก >>
   
 
   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สาขาเครื่องกลเข้าร่วมแข่งขันโครงการTSAE Auto Challenge 2009 -Student Formula
   Download ตารางสอนวิชา คก.3901 ป.วิศวกรรมเครื่องกล 1
   นักศึกษาสาขาเครื่องกล เตรียมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2551 กับอาจารย์ที่ปรึกษา
   นักศึกษาสามารถ Download ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2551  
   Download ตารางการสอบโครงงาน 1 ประจำปีการศึกษา 2551