ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปีพ.ศ 2535
เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ)(ต่อเนื่อง 2 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพ.ศ 2536
เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ)(ต่อเนื่อง 2ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีพ.ศ 2544
เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ)(4ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีพ.ศ 2545
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ)(4ปี)
เทียบโอนจากระดับ ปวส. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปีพ.ศ 2547
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)(4ปี และ ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีพ.ศ 2553
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ)
สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ปีพ.ศ 2554
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ)
สาขาวิชาธุรกิจการบินและการท่องเทีึ่ยว
ปีพ.ศ 2556
งดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว
ปีพ.ศ. 2557
งดรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีพ.ศ. 2559
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง)
   
ประวัติผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดี
พ.ศ.2535-2540
 
รศ.ดร.วิมลยุตต์ วรรณสว่าง
พ.ศ.2541-2545
 
อาจารย์ธีรวัต อมรธาตรี
พ.ศ.2546-2554
 
อาจารย์วิษณุ กอพยัคฆินทร์
พ.ศ.2555-2556
 
อาจารย์อำพล พิชัยเชิด
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
 
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
รองคณบดี
พ.ศ.2538-2540
 
อาจารย์ธีรวัต อมรธาตรี
พ.ศ.2544-2545
 
อาจารย์วิษณุ กอพยัคฆินทร์
พ.ศ.2546-2547
 
อาจารย์สุมนา ประคองวิทยา
พ.ศ.2549-2554
 
อาจารย์พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา
พ.ศ.2555-2556
 
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
 
อาจารย์ณัฐฐา รัตนปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พ.ศ.2549-2553
อาจารย์นันทน์ นนทปัทมะดุลย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ.2551-2554
อาจารย์สุวิมล จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
พ.ศ.2553-2554
อาจารย์ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ.2540-2545
อาจารย์ธีรวัต อมรธาตรี
พ.ศ. 2546-2550
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
พ.ศ. 2551-2554
อาจารย์อำพล พิชัยเชิด
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ.2542-2543
 
อาจารย์บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
พ.ศ.2544-2545
 
อาจารย์วิษณุ กอพยัคฆินทร์
พ.ศ.2546-2548
 
อาจารย์พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา
พ.ศ.2549-2551
 
อาจารย์ประยงค์ ลิขิตการไพบูลย์
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
 
อาจารย์ไพรัช ทนุผล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.2544-2546
 
อาจารย์ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
พ.ศ.2546-2547
 
อาจารย์สุมนา ประคองวิทยา
พ.ศ.2548-2551
 
อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ
พ.ศ.2552-2553
 
อาจารย์สุวิมล จันทร์แก้ว
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
 
อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2547
 
อาจารย์วิษณุ กอพยัคฆินทร์
พ.ศ.2548
 
อาจารย์ปริมฉัตร ชวนินทวิสุทธิ์
พ.ศ.2549-2553
 
อาจารย์ปัณฑรีย์ สวิสดิมงคล
พ.ศ.2554-2556
 
อาจารย์ณชญาภัส รอดประยูร
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
 
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน
พ.ศ.2553-2554
 
อาจารย์วิษณุ กอพยัคฆินทร์
พ.ศ.2555-2556
 
อาจารย์อำพล พิชัยเชิด
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน
 
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์

 

 

 


Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071