ดาวน์โหลดเอกสารการเรียน

ปริญญานิพนธ์
- คู่มือปริญญานิพนธ์
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
- การขอเสนอหัวข้อโครงงาน1 และแต่งตั้งคณะกรรมที่ปรึกษา
- การขอสอบหัวข้อโครงงาน1
-การขอสอบป้องกันโครงงาน
-แบบเสนอผลการสอบป้องกันโครงงาน
-แบบใบเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-แบบใบรายงานคะแนนการสอบป้องกันโครงงาน
-แบบใบรายงานผลการสอบป้องกันโครงงาน

 

 


Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071