ง '


     

งานบริการวิชาการประจำปี 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในเรื่องของการศึกษารูปแบบการจอดและการล็อครถจักรยานยนต์ภายในบริเวณตลาดนัดจัตุจักร 


ในโครงการบริการวิชาการในปี 2558 นี้ได้มุ่งเน้นศึกษาในรูปแบบของการจอด การใช้อุปกรณ์การล็อคเพื่อความปลอดภัย
รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ในการจอดรถจักยานยนต์ ภายในบริเวณตลาดนัดจัตุจักรเป็นสำคัญ จากการเข้าศึกษาข้อมูล และให้บริการทางวิชาการ พบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญมีความต้องการ ที่จะเดินทางมาตลาดนัดจัตุจักรด้วยรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เพราะความสะดวก และที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่ในที่ร่ม ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ได้ ทั้งมีระบบความปลอดภัยที่ดี

การเลือกใช้อุปกรณ์การล็อครถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ด้วยเหตุผลด้านความแข็งแรงและใช้งานสะดวก
สำหรับบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบริเวณใกล้ทางเข้าที่ทางตลาดนัดจัตุจักรจัดที่ไว้ให้มีความเหมาะสม
และมีความสะดวกในการเข้าจอด อาจมีบางช่วงเวลาที่มีจอดมีจำนวนรถจักรยานยนต์หนาแน่น จนไม่สามารถจอดในช่องจอดได้

 

 

 

 
   
     

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071