ง '


     

คณะวิศวกรรมศาสตร์เราได้รับคัดเลือก ผลงานในระดับดีเด่น
บทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NCITE2016
ในวันพุธ ที่ 19 ต.ค. 59 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาพิเศษ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี


 

 

.

 

 

 

 
   
     

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071