ง '


     
ตาราง Office Hour (รายบุคคล) ประจำปีการศึกษา 1/2554
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

 
รายชื่ออาจารย์
วัน
เวลา
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    
อาจารย์อำพล พิชัยเชิด
พุธ
13.00 - 15.00 น.
 
พฤหัสบดี
16.00 - 18.00 น.
 
ศุกร์
16.00 - 18.00 น.
อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
เสาร์
13.00 - 15.00 น.
อาจารย์รุ่งอรุณ ออมสุวรรณกุล
จันทร์
10.00 - 12.00 น.
 
อังคาร
10.00 - 12.00 น.
 
พุธ
10.00 - 12.00 น.
อาจารย์เอก ปานนาค
จันทร์
13.00 - 15.00 น.
 
พุธ
13.00 - 15.00 น.
 
พฤหัสบดี
13.00 - 15.00 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา
อังคาร
10.00 - 12.00 น.
 
พฤหัสบดี
13.00 - 15.00 น.
 
ศุกร์
13.00 - 15.00 น.
อาจารย์ไพรัช ทนุผล
อังคาร
13.00 - 15.00 น.
 
พุธ
15.00 - 17.00 น.
 
ศุกร์
13.00 - 15.00 น.
อาจารย์โกเมศร์ แจ่มจันทร์
จันทร์
16.00 - 18.00 น.
 
พุธ
16.00 - 18.00 น
 
พฤหัสบดี
16.00 - 18.00 น
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ศุภกิจ เศิกศิริ
อังคาร
10.00 - 12.00 น.
 
พฤหัสบดี
13.00 - 15.00 น.
 
ศุกร์
13.00 - 15.00 น.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ณชญาภัส รอดประยูร
จันทร์
14.00 - 16.00 น.
 
อังคาร
14.00 - 16.00 น.
 
พุธ
14.00 - 16.00 น.
อาจารย์ปรมินทร์ เพ็ชรมณี
จันทร์
09.00 - 11.00 น.
 
อังคาร
13.00 - 15.00 น.
 
ศุกร์
13.00 - 15.00 น.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ลดานาถ สุขพัฒน์ธี
พุธ
09.00 - 11.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 - 11.00 น.
 
ศุกร์
09.00 - 11.00 น.
อาจารย์ณัฐฐา รัตนปัญญา
จันทร์
09.00 - 11.00 น.
 
อังคาร
09.00 - 11.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 - 11.00 น.
   

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071