ง '


     
งานบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งสิ้น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการจัดฝึกอบรม/สัมมนา
2. ด้านการบริการคำปรึกษาแนะนำ
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการบริการงานผลิต
5. ด้านการบริการยานยนต์
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่นี่...
   
หรือโทร.0-2938-7072

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071