ง '


     
ประมวลภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

 
ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554
 

 
   
     

Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071