:: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ::

อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช
(รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

Miss Suwimol Jairtalawanich
M.Eng. (CU) suwimol_jan@stjohn.ac.th
Tel. 0-2938-7058-65 Ext:285,214,219

:: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ::

อาจารย์ไพรัช ทนุผล
Mr.Pairach Tanuphol
(หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (KMITL)
enptanu@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
0-2513-8571 , 0-2938-7058-65 Ext:311

 อาจารย์ วิษณุ กอพยัคฆินทร์
Mr.Witsanu Korphayakkhin

M.Eng. (KMITL)
enwisanu@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
0-2938-7058-65 Ext:124

 

อาจารย์พงศ์ปณต หาญพิพัฒน์พงศา
Mr.Pongpanot Hanpipatpongsa

M.Eng. (KMITL)
ensomkid@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage

0-2938-7058-65 Ext:311

 

อาจารย์โกเมศร์ แจ่มจันทร์
Mr.Komet Jamjun
M.Eng. (KMITL) 0-2938-7058 Ext:214,219

อาจารย์ประยงค์ ลิขิตการไพบูลย์
Mr.Prayong Likitkarnpaiboon
0-2938-7058-65 Ext:285,214,219

 
:: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ::

 

 อาจารย์ชานนท์ ชื่นจิตร์
Mr. Chanon Chuenchit
(หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

D.Eng. (KMUTT) (Candidate)
enchanon@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
0-2938-7058-65 Ext:161

 

อาจารย์อำพล พิชัยเชิด
Mr. Aumpol Pichaishrid

M.Eng. (TU)
enaumpol@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
0-2938-7058-65 Ext:285อาจารย์รุ่งอรุณ ออมสุวรรณกุล
Mr. Rungaroon Omsuwankul

M.Eng. (KMUTT)
enrungar@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
0-2938-7058-65 Ext:234

อาจารย์พรเจริญ ชนะใหม่
Mr.Phoncharoen Chanamai)

อาจารย์พีรศิษย์ บุญมงคลรักษา
Phirasit Boonmongkhonraksa
M.Eng. (TU)

 
:: ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ::

 

อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช
Miss Suwimol Jairtalawanich
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
M.Eng. (CU)
suwimol_jan@stjohn.ac.th
SJU's Course Homepage
Tel. 0-2938-7058-65 Ext:285,214,219

รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ
M.Eng. (Industrial Engineering) University of the Philippines
Tel. 0-2938-7058-65 Ext:193


อาจารย์โกมล แจ่มจันทร์
M.Eng. (KMITNB)


อาจารย์พิชญ์ เตชะกำธร
M.Eng. (CU)

อาจารย์สมพงศ์ สุขไชยะ
M.Eng. (CU)

 
:: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ::

อาจารย์วิศรุต  ขวัญคุ้ม
Mr. Wisrut Kwankhoom

M.Sc(CS) (NU)
wisrut@stjohn.ac.th
Tel. 0-2938-7058-65 Ext:325

 

อาจารย์สุทธิศิลป์  ชำนาญเวช
Mr. Suthisilp Chamnanvet

Georgia Institute of Technology, USA
suthisilp@stjohn.ac.th
Tel. 0-2938-7058-65 Ext:325 

 

:: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์์::

อาจารย์ ลดานาถ ลิมานวัฒน์
Miss Ladanath Limanwat

M.Sc (KMITNB)
enbakely@stjohn.ac.th


 

 

 


Mechanical,Electrical,Industrial,Information Technology (IT)
บัณฑิตมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FACULTY OF ENGINEERING)
โทร 0-2938-7072 หรือ 0-2938-7058-65 ต่อ 165,214,219,268,311 โทรสาร 0-2938-7071